Rid­lä­ra­ren har pe­kats ut som prins Har­rys pap­pa

Klick! - - Kungligt -

For­ne of­fi­ce­ren Ja­mes Hewitt, nu 59, var Di­a­nas pri­va­ta rid­lä­ra­re och de­ras om­skriv­na af­fär ska ha på­gått mel­lan 1986 och 1991, sam­ti­digt som hon fort­fa­ran­de var gift med prins Char­les (som i sin tur var otro­gen med ung­doms­kär­le­ken Ca­mil­la Par­ker Bow­les). — Ja, jag av­gu­da­de ho­nom. Ja, jag var för­äls­kad i ho­nom. Men jag blev väl­digt svi­ken, sa Di­a­na om Hewitt när hon 1995 gjor­de den be­röm­da in­ter­vjun i tv-pro­gram­met ”Pa­no­ra­ma”. Det har häv­dats att Di­a­na och Ja­mes Hewitt träf­fa­des re­dan 1981 och en­vi­sa ryk­ten pe­kar ut ho­nom som bi­o­lo­gisk far till Di­a­nas yngs­te son prins Har­ry, 32. — Nej, det är jag in­te, sva­ra­de Hewitt på frå­gan: ”Är du Har­rys pap­pa?” i en au­stra­lisk tv-do­ku­men­tär i vå­ras. Kort där­ef­ter var han nä­ra att dö i en hjärt­at­tack och fick vår­das på sjuk­hus i två må­na­der. Hewitt har or­sa­kat ota­li­ga ru­bri­ker ge­nom åren, som när han för­sök­te säl­ja kär­leks­brev skriv­na av Di­a­na för över 100 mil­jo­ner kro­nor och när han åk­te fast med ko­ka­in i fic­kan.

Ja­mes Gil­bey kal­la­de Di­a­na för älsk­ling. Bar­ry Manna­kee som chauf­för åt Di­a­na. Di­a­na av­gu­da­de Ja­mes Hewitt, men blev svi­ken. Di­a­na, Oli­ver och Char­les fång­a­de på sam­ma bild. Har­ry. Di­a­na och Ja­mes. En halvna­ken Oli­ver Ho­a­re sat­te igång brand­lar­met i Ken­sing­ton Pa­la­ce.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.