Hjärt­ki­rur­gen HASNAT KHAN en­ga­ge­rar sig i väl­gö­ren­hets­ar­be­te

Klick! - - Kungligt -

Hjärt­ki­rur­gen Hasnat Khan, nu 59, bru­kar be­skri­vas som Di­a­nas livs sto­ra kär­lek. Hon själv kal­la­de ho­nom ”Mr Won­der­ful”. De dej­ta­de i smyg i två år, Di­a­na be­sök­te Khans fa­milj i Pa­kis­tan och det har rap­por­te­rats att hon vil­le gif­ta om sig men att hen­nes enor­ma be­röm­mel­se fick ho­nom att tve­ka. Re­la­tio­nen tog slut kort innan Di­a­nas tra­gis­ka bort­gång och en­ligt vis­sa ryk­ten var hon gra­vid med Khans barn när hon dog. — Jag har ing­et emot att va­ra känd som Di­a­nas ex-part­ner ef­tersom man in­te kan för­änd­ra histo­ri­en. Men alla vill ha he­ta de­tal­jer och dem kom­mer jag ald­rig att av­slö­ja. Egent­li­gen skul­le jag vil­ja va­ra känd som en bra ki­rurg som ar­be­tar i ett team för att räd­da liv, sa Khan 2013 i en in­ter­vju i brit­tis­ka The Sun. 2006 gif­te sig Hasnat Khan med den 28-åri­ga Ha­dia Sher Ali i Pa­kis­tan men det ar­ran­ge­ra­de äk­ten­ska­pet sprack ef­ter nå­got år. På se­na­re år har han bland an­nat ar­be­tat för att hjäl­pa fat­ti­ga barn med hjärt­pro­blem i Eti­o­pi­en för väl­gö­ren­hets­or­ga­ni­sa­tio­nen Chain of ho­pes räk­ning.

Bry­ans af­fär med Di­a­na var känd av flick­vän­nen. Hasnat Khan vill hell­re va­ra känd som en bra ki­rurg än som Di­a­nas ex. Hasnat Khan har ta­git av­stånd från fil­men ”Di­a­na”, för han tyc­ker att den in­te av­speg­lar verk­lig­he­ten. Bry­an på min­nes­stun­den för...

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.