Un­der­hål­lan­de mörkt även­tyr

Klick! - - Bio & Tv - Jens Pe­ter­son

THE DARK TO­WER

I rol­ler­na: Idris El­ba, Matt­hew McCo­naug­hey, Tom Tay­lor, Clau­dia Kim. Re­gis­sör: Niko­laj Ar­cel. Gen­re: Sci­ence fic­tion. Längd: 1 tim­me 35 mi­nu­ter. HANDLINGEN: Ton­årspoj­ken Ja­ke i New York har mar­dröm­mar och ser sy­ner där ett högt svart torn på en an­nan pla­net hål­ler sam­man uni­ver­sum. Men on­da kraf­ter vill stör­ta tor­net. De an­vän­der barn med te­le­pa­tisk för­må­ga för att sän­da strå­lar som ska kros­sa allt det go­da. Ja­ke har väl­digt stark kraft och ja­gas av de on­da. Via en por­tal flyr han till en an­nan verk­lig­het där han mö­ter en re­vol­ver­man som kri­gat för de go­da. De sö­ker hjälp i ett li­tet sam­häl­le där en synsk kvin­na ska hjäl­pa dem hit­ta skur­ken och räd­da uni­ver­sum.

VAD ÄR BRA? Det är ett un­der­hål­lan­de även­tyr ef­ter Step­hen Kings böc­ker. Tom Tay­lor är bra som unge Ja­ke, Idris El­ba är en över­ty­gan­de re­vol­ver­man och Matt­hew McCo­naug­hey ger hu­mor och syr­lig­het åt rol­len som den hän­syns­lö­se bo­ven som mör­dar med ma­gis­ka kraf­ter.

VAD ÄR DÅ­LIGT? ” The dark to­wer” är i grun­den väl­digt lik en mas­sa and­ra histo­ri­er där en ung hjäl­te sam­ar­be­tar med en mot­vil­lig ve­te­ran. Bå­da lär sig nå­got och det gäl­ler att an­vän­da sin god­het och lyss­na på hjär­tat. Man kan göra jäm­fö­rel­ser med myc­ket, till ex­em­pel ”Sa­gan om ring­en”. Den är dess­utom för mörk och våld­sam för yng­re tit­ta­re.

BE­HÖ­VER JAG SE DEN? Det finns mer ori­gi­nel­la även­tyrs­fil­mer på bio. Men det finns öpp­ning­ar för upp­föl­ja­re, så den som vill va­ra med från bör­jan ska pas­sa på nu.

Fil­men ”The dark tower” byg­ger på en bok av Step­hen King.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.