Skyt­ten

Klick! - - Astro! -

Kär­lek: Fin helg, sär­skilt om du har en fast part­ner. I öv­rigt har du så myc­ket an­nat för dig att kär­le­ken mest blir ett brus i bak­grun­den. Peng­ar: En så­dan där vec­ka som går lång­samt och som helt en­kelt in­te ger dig någ­ra öpp­ning­ar trots att du verk­li­gen le­tar ef­ter smar­ta af­fä­rer.

Le­jo­net Andreas Wei­se tror på evig kär­lek och kan all­tid kopp­la på sin charm. Mar­got Rob­bie. Beyon­cé. Ali­cia Vi­kan­der. Za­ra Lars­son.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.