Ar­tis­ten i Kar­tel­len: ’Arlandarånet för­stör­de

Leo Car­mo­na er­kän­ner: ”Jag pla­ne­ra­de rå­net och var med och ut­för­de det.”

Klick! - - BREAKING NEWS -

Leo Car­mo­na, 44, från hip­hop­grup­pen Kar­tel­len har länge miss­tänkts va­ra in­blan­dad i ett av de mest upp­märk­sam­ma­de rå­nen i svensk kri­mi­nal­histo­ria. ­Car­mo­na har ti­di­ga­re in­te ve­lat kom­men­te­ra en even­tu­ell in­bland­ning.

Brot­tet pre­skri­be­ra­des i ju­li i år, och då med­de­la­de Ma­rie Lind ­Thom­sen, vice chefs­å­kla­ga­re vid Stock­holms åkla­gar­kam­ma­re att ­ing­en kom­mer dö­mas för rå­net.

– Kom­mer rå­nar­na med peng­ar­na och be­rät­tar vad som hän­de, så kom­mer vi in­te att gö­ra någon­ting, sa hon till Af­ton­bla­det.

I sam­band med att brot­tet pre­skri­be­rats har Leo Car­mo­na i en in­ter­vju med ETC nu er­känt att han var med i Arlandarånet för 15 år se­dan.

– Jag pla­ne­ra­de det och var med och ut­för­de det. Och jag ång­rar det djupt, det har för­stört mitt liv. Jag kom­mer att kon­tak­ta väk­tar­na som ut­sat­tes och be om för­lå­tel­se, sä­ger han till tid­ning­en.

Car­mo­na sit­ter för när­va­ran­de i fäng­el­se på Skän­ning­ean­stal­ten ­ut­an­för ­Lin­kö­ping, för an­stif­tan till mord på en man som miss­tänk­tes ha va­rit med om Ar­lan­da­kup­pen. Leo er­kän­ner sitt brott men för­ne­kar att off­ret ha­de nå­got med rå­net att gö­ra.

– Nej, den ­kil­len var in­te med. Det han gjor­de var att han vil­le rå­na två av svens­kar­na som var med mig vid rå­net. Han lyc­ka­des ta en mind­re sum­ma, sä­ger Leo Car­mo­na.

Jag kom­mer att kon­tak­ta väk­tar­na och be om för­lå­tel­se.

Fo­to: STI­NA STJERNKVIST/TT

Leo Car­mo­na var med och star­ta­de hip­hop­grup­pen Kar­tel­len. Nu av­lö­jar han att han är en av Ar­lan­darå­nar­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.