För­stör­de mitt liv’

Klick! - - BREAKING NEWS - Lou­i­se Flinck

Vid kup­pen kom rå­nar­na över 44 mil­jo­ner kro­nor, peng­ar som ald­rig åter­fun­nits. Car­mo­na sä­ger ock­så att man vid rå­net mis­sa­de att ta en säck med sju mil­jo­ner kro­nor.

Leo Car­mo­na som in­i­från fäng­el­set 2008 star­ta­de Kar­tel­len, en grupp som har 350 000 lyss­ning­ar i må­na­den på Spo­ti­fy, skri­ver låttex­ter och är pr-stra­teg. Nu vill han be­rät­ta en läng­re histo­ria än vad som ryms in­om ver­ser­na i en låt. Där­för har Car­mo­na nu skri­vit en bok – ”Spe­let är spe­let”. Boken byg­ger på hans liv men är ing­en själv­bi­o­gra­fi. Han sä­ger i pod­den ” Vär­vet” att sa­ker­na i boken har hänt, men att plat­ser och per­so­ner änd­rats och blan­dats. Lä­sar­na får ta del av upp­väx­ten i Pi­nochets Chi­le, fa­mil­jens flytt till Sve­ri­ge och hur Car­mo­na snabbt drogs in i ett kri­mi­nellt liv.

– Med mu­si­ken och skri­van­det till hjälp vill jag bi­dra till att kros­sa il­lu­sio­nen av det lyck­li­ga kri­mi­nel­la li­vet där al­la är brö­der och tar hand om varand­ra och där det in­te finns gi­rig­het och makt­be­gär. I dag har jag lyc­kats vän­da mitt liv och gör nå­got pro­duk­tivt och kon­struk­tivt. Jag hop­pas att jag kan va­ra en fö­re­bild för folk med lik­nan­de bak­grund som mig, ­sä­ger han.

Leo Car­mo­na är in­te den som vi­lar på ha­nen, han pla­ne­rar ­re­dan näs­ta bok.

– Då kom­mer Arlandarånet att be­skri­vas, sä­ger Leo Car­mo­na till ETC.

Fo­to: XXX Fo­to: LOTTE FERNVALL

Sång­a­ren Seb­be Staxx läm­na­de Bild­text. Kar­tel­len 2016.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.