’FOLK ÄR SÅ RÄD­DA’

Klick! - - BREAKING NEWS - Lou­i­se Flinck

Se­dan Af­ton­bla­det av­slö­ja­de för­re fi­nans­mi­nis­tern Anders Borgs, 49, fyl­leskan­dal har de­bat­ten om hän­del­sen ra­sat. Men vitt­nes­mål från folk som fak­tiskt var på plats har va­rit få. Nu be­rät­tar en av fest­del­ta­gar­na om räds­lan för att ut­ta­la sig om ex-mi­nistern.

– Det mest sorg­li­ga i allt det här är att folk är så räd­da för män­ni­skor med makt att man in­te öp­pet vå­gar vitt­na om det som hänt, sä­ger per­so­nen till Af­ton­bla­det. Vad är det som folk är räd­da för?

– Mas­sor av sa­ker, det kan va­ra allt ifrån att bli ut­fryst till att bli ut­satt för för­tal. Se­dan finns det nog ock­så så­da­na som tyc­ker om el­ler re­spek­te­rar den här per­so­nen så myc­ket så att de väg­rar se san­ning­en. Då blir den som vitt­nar en fi­en­de som va­rit med och sänkt per­so­nen.

– De kan till ex­em­pel sä­ga: ”Du vet in­te vad som hänt, du var själv full”. Och de kan få med sig många and­ra. Det är det jag är rädd för, och det är där­för jag valt att in­te vitt­na.

Borg blev po­li­san­mäld, men utred­ning­en las ner. Fest­del­ta­ga­ren själv har in­te tänkt i ba­nor­na att po­li­san­mä­la Borg.

– Jag har in­te tänkt att det var ett al­ter­na­tiv, sä­ger han och tilläg­ger:

– Allt blir ju of­fent­ligt i si­nom tid, så det är lätt att ta re­da på vem som skvall­rat.

Fo­to: IBL

En av del­ta­gar­na på skan­dal­fes­ten be­rät­tar om räds­la för re­pres­sa­li­er och att många av­står från att vitt­na av den or­sa­ken: ”Det mest sorg­li­ga i det här är att folk är så räd­da för män­ni­skor med makt”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.