’Ca­mil­la är li­te av en på­få­gel’

Ame­lia Ada­mo om Ca­mil­la Läck­berg: ”In­te smak­full”.

Klick! - - BREAKING NEWS - Lou­i­se Flinck

I pod­den ” Tan­kar med” pra­tar Ame­lia Ada­mo, 70, bland ­an­nat om kom­pi­sen Ca­mil­la Läck­berg, 42, och hen­nes stil.

– Ca­mil­la är ju li­te av en ­på­få­gel än­då, sam­ti­digt som hon är jät­te­duk­tig så vill hon ha höga klac­kar, sär­skil­da ­klä­der och man ska se när hon kom­mer.

Hon sä­ger även att hon in­te skul­le sor­te­ra in Läck­berg i fac­ket ”smak­full”.

– Nej, det skul­le jag nog ­in­te gö­ra be­ro­en­de på vad man nu sä­ger är smak­fullt. Jag är in­te så sä­ker på om jag tyc­ker det är så bra att va­ra smak­full, sä­ger Ada­mo och ut­veck­lar vad hon me­nar:

– Det är ro­li­ga­re med män­ni­skor som in­te är smak­ful­la. Al­la de här som klär sig i svart i det ­ab­so­lut se­nas­te snit­tet är ­urtrå­kigt. Det är som att gå på en be­grav­ning.

Tid­ningsdrott­ning­en vill in­te ens kal­la sig själv smak­full.

– Jag är in­te sär­skilt smak­fullt klädd.

Ca­mil­la Läck­berg själv tar Ame­lia Ada­mos kom­men­ta­rer som en kom­pli­mang:

” Vem vill in­te va­ra en på­få­gel emel­lanåt? Och ja, i of­fi­ci­el­la sam­man­hang syns jag gär­na och nju­ter av att bla klä mig i höga klac­kar och klä­der som kanske in­te all­tid är ’ The Litt­le Black Dress’. Om det nu är det som är ’smak­fullt’”, skri­ver hon på Instagram.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.