Yo­ga stär­ker im­mun­för­sva­ret

Klick! - - KROPP SJÄL! -

Yo­ga är en in­disk, mång­tu­sen­å­rig livs­fi­lo­so­fi och häl­so­ve­ten­skap. Yo­gans strä­van är att in­di­vi­den ska hit­ta in­re lugn och till­freds­stäl­lel­se.

Yo­ga byg­ger bå­lens sta­bi­li­se­ran­de musk­ler och le­der till en all­mänt bätt­re håll­ning och mind­re pro­blem med ryg­gen.

Yo­ga och and­ra av­slapp­nings­tek­ni­ker är bra för im­mun­för­sva­ret.

Många som syss­lar med yo­ga kän­ner att de får en bätt­re och dju­pa­re sömn.

Fle­ra yo­ga-tek­ni­ker in­ne-

Fo­to: WESOLOWSKI EMIL

Rachel ”Yo­ga Girl” Brathen trä­nar yo­ga var­je dag.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.