’Jag kän­ner mig to­talt makt­lös’

Joakim Lundell väd­jar om hjälp ef­ter tra­kas­se­ri­er och döds­hot.

Klick! - - KROPP SJÄL! - Lou­i­se Flinck

Youtu­be­stjär­nor­na Joakim Lundell, 31, och hans fru Jon­na Lundell, 23, har fått nog. Via ett öp­pet brev ber Joakim om hjälp. Pa­ret ut­sätts för tu­sen­tals döds­hot, hat, tra­kas­se­ri­er och van­da­lism näs­tan var­je dag och nu or­kar de in­te mer.

”Jag kän­ner mig i dag to­talt makt­lös. Jag var­ken so­ver el­ler äter knappt läng­re! Jag mår rik­tigt då­ligt psy­kiskt. Och det­ta är en­dast hur jag mår! Jon­na mår än­nu säm­re!”, skri­ver Joakim i bre­vet.

Pa­rets youtu­be­vi­de­os har mil­jo­ner föl­ja­re, varav många barn, och en­ligt Joakim är det unga som står för av en stor del av ho­ten.

”Det­ta le­der till 1000-tals döds­hot, och våld­täkts­hot emot Jon­na. Ja, dom mest sju­ka sa­ker ni kan tän­ka er. ’Jag ska skä­ra hal­sen av Jon­na fram­för di­na ögon bög­jä­vel.’ ’Jag ska flå din hund le­van­de.’ Det­ta är skri­vet av BARN!”, skri­ver Joakim Lundell.

För­u­tom ver­ba­la hot går folk till hand­grip­lig­he­ter mot pa­rets egen­dom och mot de­ras hund.

”Ste­nar kas­ta­de på vår hund, 100-tals ägg­kast­ning­ar på föns­ter, tre för­stör­da bi­lar. Ute­möb­ler för­stör­da, poo­len för­störd, ja i stort sätt ALLT är för­stört. Tra­kas­se­ra­de dag som natt i hem­met och ut­an­för”, skri­ver Joakim.

Joakim och Jon­na har nu an­ställt per­son­skydd för att kän­na sig säk­ra­re.

”Jag ser hen­ne ty­na bort psy­kiskt och tap­pa sig själv helt och hop­pet om li­vet. Var­je natt grå­ter hon… Jon­na skrat­tar näs­tan ald­rig läng­re! Mi­na hun­dar ser jag sön­der­stres­sa­de av allt folk som är ut­an­för oss dag­li­gen. Allt runt mig ba­ra ra­sar!”, skri­ver en för­tviv­lad Joakim som bland an­nat ber för­äld­rar hål­la bätt­re koll på vad de­ras barn gör på in­ter­net.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.