Ca­ro­la och Jim­my — snart sam­bos?

Klick! - - KROPP SJÄL! - Lou­i­se Flinck

På Instagram skri­ver Ca­ro­la Hägg­kvist, 50, om kär­le­ken till Jim­my Källqvist, 47. På da­gen tre år ef­ter förs­ta mö­tet be­rät­tar hon om hur de träf­fa­des un­der en spel­ning på Strand­vä­gen 1.

”Det var han som tog ini­ti­a­ti­vet att frå­ga min vä­nin­na och mig om vi vil­le hänga på ut och äta li­te ef­teråt. Det var li­te över­ras­kan­de för oss bå­da att vi två bör­ja­de ses. Men vi triv­des i varand­ras säll­skap och gör det än i dag!”, skri­ver Ca­ro­la.

Hon av­slö­jar att de fort­fa­ran­de in­te är sam­bos, men att det in­te lig­ger så långt bort.

”Vi bor in­te till­sam­mans (än)”, skri­ver sång­ers­kan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.