’Var in­te rädd för att miss­lyc­kas’

Ca­ro­li­na Gyn­ning av­slö­jar sitt vin­nan­de kon­cept.

Klick! - - KROPP SJÄL! - Lou­i­se Flinck

Ca­ro­li­na Gyn­ning, 38, bör­ja­de sin kar­riär som fo­to­mo­dell, men det var när hon var med i do­kuså­pan ”Big brot­her” 2004 som hon blev känd för svens­ka fol­ket. Den stor­bys­ta­de blon­di­nen som pra­ta­de högt och myc­ket på bred skåns­ka gick rakt ge­nom ru­tan och blev bå­de äls­kad och ha­tad. Men till skill­nad från många and­ra do­kuså­pa­pro­fi­ler har Gyn­ning ta­git väl va­ra på sitt kän­dis­skap och tjä­nar nu åt­skil­li­ga mil­jo­ner på främst de­sign.

Många är de som har tav­lor, ser­vet­ter el­ler glas med färg­star­ka kvin­no­an­sik­ten sig­ne­ra­de Ca­ro­li­na Gyn­ning.

”Jag vill nå ut med mitt konst­när­skap över värl­den, bå­de mi­na tav­lor, min de­sign och mitt skå­de­spe­le­ri”, skri­ver Gyn­ning i ett mejl till Expressen.

Ca­ro­li­na når in­te ba­ra ut, hon drar även in – stå­lar. Fö­re­ta­get Gyn­ning de­sign om­sat­te för­ra året 22,5 mil­jo­ner.

För­u­tom att de­sig­na hus­ge­råd, smyc­ken och in­red­nings­pry­lar har hon sitt eget vin. Till- sam­mans med Anders Åkes­son dri­ver hon Käm­pinge Tra­ding AB som ger ut vi­ner med eti­ket­ter som Ca­ro­li­na de­sig­nat. Fö­re­ta­get om­sat­te 6,7 mil­jo­ner kro­nor 2016.

Ca­ro­li­na de­lar med sig av sitt vin­nan­de kon­cept i ett mejl till Expressen:

”Det hand­lar om att va­ra dri­ven, att all­tid li­ta på sin förs­ta tan­ke, att ald­rig ge upp och att all­tid vå­ga tes­ta nya sam­ar­be­ten och idéer. Att in­te va­ra rädd för att miss­lyc­kas”, skri­ver hon.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.