’Jag vil­le bli som prin­ses­san Di­a­na’

Klick! - - KROPP SJÄL! - Lou­i­se Flinck

Ho­tel­larv­ta­gers­kan Pa­ris Hil­ton, 36, vil­le bli en re­spek­te­rad dam, men blev i stäl­let skan­daldrott­ning, nå­got hon skyl­ler på sin ex­pojk­vän Rick Salo­mon, 48.

— Jag vil­le bli som prin­ses­san Di­a­na. Men han för­stör­de all­ting, sä­ger hon i en in­ter­vju i Ma­rie Clai­re och syf­tar på sex­vi­de­on av de två som Rick spred på in­ter­net 2004.

Pa­ris Hil­ton be­rät­tar att hon öns­kar att hon ald­rig träf­fat Rick.

— Ja, det är det jag verk­li­gen ång­rar i mitt liv. Jag öns­kar att jag ald­rig sett ho­nom. Ef­ter allt som hän­de kun­de jag in­te läm­na hu­set på fle­ra månader. Jag var så de­pri­me­rad och för­öd­mju­kad.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.