”Det är ba­ra så mi­na bröst är”

Om syn­li­ga bröst­vår­tor:

Klick! - - OMG - Lou­i­se Flinck

I se­ri­en ” Vän­ner” ha­de ­Jen­ni­fer Anistons roll­ka­rak­tär Rachel of­ta taj­ta top­pa där man såg hen­nes bröst­vår­tor ge­nom ty­get. Nå­got som har fått för­ny­ad upp­märk­sam­het ef­ter de se­nas­te årens debatt om den kvinn­li­ga bröst­vår­tan.

I en in­ter­vju i Vo­gue fick Aniston, 48, frå­gan vad hon tyc­ker om att kal­las för fö­re­gång­a­re till kropps­upp­ro­pet #fre­ethenipp­le. En rö­rel­se där kvin­nor vi­sar si­na bröst­vår­tor för att va­ra jäm­ställ­da män­nen och in­te be­hö­va cen­su­re­ra si­na krop­par.

– Ja, jag vet in­te vad jag ska sä­ga om det. Det är vad det är. Jag an­vän­der be­hå, jag vet in­te vad jag ska sä­ga. Och jag för­står in­te var­för folk tyc­ker att vi ska skäm­mas för dem – det är ba­ra så mi­na bröst är! Men hey, fö­re­gång­a­re, jag kla­gar in­te! Jen­ni­fer Aniston fortsätter: – Oav­sett om du går ut på stan och di­na bröst­vår­tor syns, din mage är li­te upp­svälld el­ler om du in­te är nöjd med din vikt så är du perfekt som du är. Vem bryr sig?

Fo­to: KANAL5, AP

I tv-se­ri­en ”Vän­ner” upp­märk­sam­ma­des Jen­ni­fer Aniston för si­na taj­ta top­par.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.