197 mil­jo­ner kro­nor in­sam­lat till ter­ror­at­tac­kens of­fer

Klick! - - OMG - Lou­i­se Flinck

Un­der Ari­a­na Gran­des kon­sert 22 maj dö­da­des 22 per­so­ner i en ter­ror­at­tack och 59 per­so­ner ska­da­des. Det yngs­ta off­ret, Saf­fie Rous­sos, var ba­ra åt­ta år. Gans­ka om­gå­en­de star­ta­des en in­sam­ling till för­mån för de drab­ba­de fa­mil­jer­na — ”We lo­ve Manchester emer­gen­cy fund”. Nu har man kom­mit upp i en sum­ma av 197 mil­jo­ner kro­nor, vil­ket be­ty­der att fa­mil­jer­na som mis­te en an­hö­rig i at­tac­ken kom­mer att få över 2,6 mil­jo­ner kro­nor var. — Ut­be­tal­ning­ar­na från fon­den vill säk­ra att fa­mil­jer­na drar nyt­ta av det fe­no­me­na­la stö­det från all­män­he­ten ef­ter at­tac­ken, sä­ger fon­dens ord­fö­ran­de Sue Murp­hy till TMZ.

Fo­to: AP, FACEBOOK Fo­to: KARIN TÖRNBLOM Fo­to: PE­TER WIXTRÖM

Ett be­sök på Ikea — och du kan bli li­ka tuff som Kit Ha­ring­tons roll­fi­gur Jon Snow. Den ja­ga­de blic­ken får du fixa själv. Si­mon Sköld och Ca­mil­la Läck­berg. Om Ca­mil­la Läck­berg levt på 1600-ta­let un­der häx­pro­ces­ser­na, ha­de hon för­mod­li­gen bli­vit dömd som häxa, tror hon.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.