So­fi­as bo­lag i siffror

Klick! - - KUNG-LIGT -

SKB Swe­den AB:s års­re­do­vis­ning re­do­vi­sar ak­tie­bo­la­gets eko­no­mi un­der det för­läng­da rä­ken­skaps­å­ret 2015-12-18 till och med 2016-12-31. Års­re­do­vis­ning­en vi­sar att fö­re­ta­get ha­de in­täk­ter på 201 949 kro­nor och kost­na­der på 8 053 kro­nor, samt be­ta­la­de skat­ter om 42 655 kro­nor.

I ba­lans­räk­ning­en står det att fö­re­ta­get har 275 729 kro­nor i till­gång­ar, varav 7 283 kro­nor på ban­ken me­dan res­ten är kund- och skat­te­ford­ring­ar, samt att fö­re­ta­get har kort­fris­ti­ga skul­der om to­talt 74 488 kro­nor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.