’Vik­tigt med en svensk upp­växt’

Prin­ses­san Le­o­no­re har bör­jat på för­sko­la i Stock­holm.

Klick! - - KUNG-LIGT -

Lon­don­ba­se­ra­de prin­ses­san Ma­de­le­i­nes, 35, dot­ter Le­o­no­re, 3, har bör­jat på för­sko­la på Ös­ter­malm i Stock­holm.

– Prin­ses­san Le­o­no­re har be­hov av att träf­fa jämn­å­ri­ga kam­ra­ter och prin­ses­san Ma­de­le­i­ne är mån om att hen­nes barn ska ha en stark an­knyt­ning till Sve­ri­ge. Hen­nes öns­kan är att bar­nen ska kän­na sig li­ka hem­ma här som prin­ses­san själv gör, sä­ger ho­vets in­for­ma­tions­chef Mar­ga­re­ta Thorgren till Af­ton­bla­det.

Lil­le­bror prins Ni­co­las, 2, står i kö till sam­ma för­sko­la som lig­ger i när­he­ten av prin­sess­fa­mil­jens vå­ning i Hov­stal­let. Ho­vet för­ne­kar att det skul­le fin­nas pla­ner på en per­ma­nent flytt till Sve­ri­ge i nu- lä­get och upp­ger att fa­mil­jen ”här och nu” bor i Eng­land.

– Det är vik­tigt att de får en svensk upp­växt trots att vi bor ut­om­lands. Vi har en svensk barn­flic­ka till ex­em­pel och svens­kan är en stor del av vårt liv, har prin­ses­san Ma­de­le­i­ne ti­di­ga­re sagt till Expressen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.