TIDSLINJE DI­A­NAS SISTA TIM­MAR FRE­DAG 30 AU­GUSTI 1997

Klick! - - KUNG-LIGT -

Prin­ses­san Di­a­na och Do­di Fay­ed kli­ver in på Ritz Ho­tel i Pa­ris till­sam­mans med liv­vak­ten Tre­vor Re­esJo­nes och tar his­sen till Im­pe­ri­al Sui­te. Do­di be­sö­ker en ju­ve­le­ra­re för att skaf­fa en ring. Di­a­na och Do­di körs till Do­dis vå­ning nä­ra Champs Elysé­es. Chauf­fö­ren Hen­ri Paul läm­nar Ritz. Do­di och Di­a­na be­sö­ker en re­stau­rang, de har fo­to­gra­fer hack i häl och åter­vän­der snabbt till Ritz. Sä­ker­hets­per­so­nal ring­er Hen­ri Paul och be­rät­tar att Di­a­na och Do­di är till­ba­ka på Ritz. Do­di och Di­a­na be­sö­ker kort ho­tel­lets re­stau­rang, hon är upp­rörd och de läm­nar och åter­vän­der till svi­ten. Chauf­fö­ren Hen­ri Paul vän­tar i baren på Ritz till­sam­mans med liv­vak­ter­na Kez Wing­fi­eld och Tre­vor Re­es-Jo­nes. Hen­ri Paul pra­tar med fo­to­gra­fer ut­an­för lyx­ho­tel­let. Det be­stäms att Di­a­na och Do­di ska åter­vän­da till Do­dis vå­ning, via ho­tel­lets bak­si­da. Hen­ri Paul pra­tar med Di­a­na och Do­di me­dan de vän­tar på bi­len. Me­dan fo­to­gra­fer tar bil­der es­kor­te­rar liv­vak­ten Tre­vor Re­es-Jo­nes Di­a­na till en svart Mer­ce­desBens S280, hon sät­ter sig i bak­sä­tet och bi­len åker snabbt i väg. Mer­ce­de­sen kör in i en 13:e pe­la­ren i tun­neln un­der Pont d’Al­ma. Hen­ri Paul och Do­di Fay­ed dör me­dan Tre­vor Re­es-Jo­nes och prin­ses­san Di­a­na ska­das svårt. Ef­ter någ­ra se­kun­der är fo­to­gra­fen Romu­ald Rat först på olycks­plat­sen. Lä­ka­ren Fré­déric Mail­li­ez ser den kra­scha­de bi­len och ring­er ef­ter hjälp. Förs­ta po­li­ser­na kom­mer till olycks­plat­sen. Brand­kår och am­bu­lans är på plats. Åt­ta pa­pa­raz­zo­fo­to­gra­fer grips och tas in på för­hör. Den svårt ska­da­de Di­a­na har haft hjärt­stil­le­stånd och förs i am­bu­lans till sjuk­hus. Am­bu­lan­sen stan­nar kort och Di­a­na får ad­re­nali­nin­jek­tion. Am­bu­lan­sen an­län­der till sjuk­hu­set där lä­ka­re käm­par för att räd­da Di­a­nas liv ge­nom bland an­nat öp­pen hjärt­mas­sage. Prin­ses­san Di­a­na död­för­kla­ras.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.