En snab­bis på kund­to­a­let­ten

An­na Book av­slö­jar pi­kan­ta de­tal­jer om sitt och maken Ro­ber­tos sex­liv.

Klick! - - Klicktuellt - To­ve Björnlundh

När ”Big­gest lo­ser” -ak­tu­el­la An­na Book, 47, gäs­ta­de ra­di­o­pro­gram­met ”Gry & Anders med vän­ner” av­slö­ja­de hon en hel del de­tal­jer om sitt sex­liv – som en fä­bless för sex på of­fent­li­ga plat­ser.

– Det hän­der ibland att vi har sex ut­om­hus mitt i nat­ten, sä­ger hon i pro­gram­met.

An­na höll ock­så i en li­ve­sän­ding på de­ras Instagram­kon­to där en tit­ta­re frå­ga­de om hon och maken ha­de myc­ket ut­om­hus­sex på sin re­sort i Spa­ni­en.

– Då sva­ra­de du att det fun­kar li­ka bra med kund­to­a­let­ten på Coop, sä­ger Anders Ti­mell, 51. Var­på An­na rät­tar ho­nom: – Ne­e­e­e­ej. Ica Maxi sa jag fak­tiskt! Man ska in­te lju­ga.

– Va­då, har ni... Kra­mas ni ex­tra länge på kund­to­a­let­ten på Ica Maxi? frå­gar en choc­kad Gry For­sell, 44.

– Nej, där bru­kar det gå gans­ka fort, sva­rar An­na.

Bå­de hon och maken har ti­di­ga­re be­rät­tat att sex­livet fått en skjuts i och med hen­nes vikt­ned­gång.

Fo­to: IBL

An­nas vik­ned­gång har satt ytterligare fart på pa­rets sex­liv.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.