An­kla­gas för döds­o­lyc­kan

Klick! - - KLICKTUELLT - Lou­i­se Flinck

Tom Cru­i­ses, 55, film­in­spel­ning­ar är minst sagt risk­fyll­da. För­u­tom att han ska­dat sig själv un­der stunts­ce­ner, så döds­stör­ta­de ett flyg­plan un­der in­spel­ning­en av fil­men ”Ame­ri­can ma­de” för två år se­dan. Pla­net kra­scha­de i den colom­bi­ans­ka djung­eln och Car­losstunt­män­nen Alan Pur­win och Berls dog, me­dan de­ras kol­le­ga Jim­my Lee Gar­land ska­da­des all­var­ligt. De dö­da män­nens fa­mil­jer har se­dan ti­di­ga­re stämt pro­duk­tions­bo­la­get bakom fil­men, men nu ­an­kla­gar de även Tom Cru­i­se som är hu­vud- rolls­in­ne­ha­va­re i ”Ame­ri­can ma­de”, för att del­vis ­va­ra an­sva­rig för döds­o­lyc­kan. En­ligt Pe­op­le är de kri­tis­ka till: ”Kra­vet att fil­ma i Colom­bia till­sam­mans med Cru­i­ses och re­gis­sö­ren Doug Li­mans en­tu­si­asm för att gö­ra fle­ra över­flö­di­ga tag­ning­ar av flyg­se­kven­ser­na samt ut­ö­ka­de ­tim­mar var­je film­dag och tillag­da da­gar på sche­mat.” De häv­dar ock­så att pro­duk­tions­bo­la­get strun­ta­de i sä­ker­hetsru­ti­ner­na för att spa­ra tid och peng­ar.

Foto: AP

So­fi­aDet Hellqvist­va­run­de­rär­in­spel-mo­dell, ut­bil­dad­ninge­nyo­ga­lä­ra­re.av ”Ame­ri­can ma­de” som två stunt­män om­kom.

Ah­h­hh… hur kun­de det bli så fel? Ett väl­digt då­ligt skämt!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.