’Ett väl­digt då­ligt skämt’

Klick! - - KLICKTUELLT - To­ve Björnlundh

”Bi­et Maya” är ett upp­skat­tat barn­pro­gram om ett bi som vi­sas på Net­flix och SVT:s Barn­ka­na­len. El­ler rät­ta­re sagt, det var upp­skat­tat – tills för­äld­rar upp­täck­te en pe­nis­bild i pro­gram­met. I bak­grun­den av ett av­snitt kan man tyd­ligt se en ri­tad snopp på en träd­stam. Scre­ens­hots av köns­bil­den bör­ja­de cir­ku­le­ra på so­ci­a­la me­di­er och snart var för­äld­rar­nas ils­ka så stor att Net­flix fick dra till­ba­ka av­snit­tet, SVT över­vä­ger att gö­ra det­sam­ma.

”Jag är ex­tremt äck­lad av det, det finns ing­en an­led­ning att mi­na barn ska be­hö­va se nå­got så­dant här”, skri­ver mam­man Chey Ro­bin­son på Fa­ce­book en­ligt Va­ri­e­ty.

Pro­duk­tions­bo­la­get har nu fått be om ur­säkt.

”Bak­grun­den till bil­den är up­pen­bar­li­gen re­sul­ta­tet av ett väl­digt då­ligt skämt från en av vå­ra 150 ani­ma­tö­rer som job­bar med pro­duk­tio­nen”, skri­ver Stu­dio 100 i ett ut­ta­lan­de, en­ligt ­Hol­ly­wood Re­por­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.