’Peng­ar­na gav mig ba­ra pro­blem’

Ar­lan­darå­na­ren Leo Car­mo­na brän­de sitt byte på då­li­ga af­fä­rer.

Klick! - - KLICKTUELLT - Lou­i­se Flinck

I au­gusti i år er­kän­de Leo Car­mo­na, 44, sin in­bland­ning i Ar­lan­darå­net 2002 där rå­nar­na kom över 44 mil­jo­ner kro­nor. Car­mo­na var bå­de med och pla­ne­ra­de och ut­för­de då­det som bli­vit ett av Sve­ri­ges mest upp­märk­sam­ma­de. Han be­rät­tar att det kräv­des myc­ket pla­ne­ring.

– Att gö­ra ett så stort brott, det går ju in­te från en dag till en an­nan, sä­ger han till Af­ton­bla­det.

– Jag ha­de ba­ra en ad­re­nalin­rush, jag tyck­te det skul­le bli spän­nan­de. Jag var ba­ra lad­dad och vil­le ha de där peng­ar­na. I dag ser jag det på ett an­nat sätt. Jag är ång­er­full. De här peng­ar­na gav mig ingen­ting, de gav mig ba­ra pro­blem, sä­ger Leo Car­mo­na.

Av de 44 mil­jo­ner kro­nor­na från brot­tet, som nu­me­ra är pre- skri­be­rat, ska Car­mo­nas del ha va­rit 13 mil­jo­ner kro­nor. Peng­ar som han nu me­nar är bor­ta. Leo sä­ger att han bränt dem på te­le­fon­sam­tal och per­mis­sions­re­sor till so­nen un­der ti­den han satt i fäng­el­se i Fin­land. Samt då­li­ga af­fä­rer.

– Jag in­ve­ste­ra­de fel. Vi grab­bar från or­ten, vi är duk­ti­ga på att gö­ra peng­ar, men in­te att för­val­ta dem. Jag in­ve­ste­ra­de i re­stau­rang­er, som se­na­re för­lo­ra­de sprit­till­stån­det.

Men en­ligt Leo Car­mo­na spe­lar peng­ar­na ing­en roll, det vik­ti­gas­te är att hans son mår bra.

– Det är det som gjort att jag mått bra, även fast jag sut­tit länge. Jag kanske in­te blev hund­ra­mil­jo­ner­skil­len, jag ski­ter i det.

Foto: JERKER IVARSON

Peng­ar­na spe­lar ing­en roll för Leo Car­mo­na, det vik­ti­gas­te är att so­nen mår bra.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.