Ti­tiyo blir mam­ma vid 50 års ål­der

Klick! - - KLICKTUELLT - Lou­i­se Flinck

Sång­ers­kan Ti­tiyo kom med ett över­ras­kan­de be­sked – hon är gra­vid vid 50 års ål­der. I en ti­di­ga­re in­ter­vju har Ti­tiyo be­rät­tat att hen­nes kropp in­te är li­ka gam­mal som hen­nes pass anger.

— Jag skul­le kun­na tän­ka mig att ha ett barn till med nå­gon som ock­så vill ha barn. Men vad fa­sen, jag var på en häl­so­un­der­sök­ning och de kun­de in­te tro att jag var 41. Blir det så så blir det så, sa hon då.

Ti­tiyo som är till­sam­mans med fo­to­gra­fen Victor Flumé, 35 har se­dan ti­di­ga­re dot­tern Fe­mi, 25, från för­hål­lan­det med Magnus Fryk­berg, 50.

Hen­nes skiv­bo­lag be­kräf­tar gra­vi­di­te­ten för Nö­jes­bla­det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.