DRABBADESAVKRAFTIG BLÖDNINGIMAGEN

Klick! - - DEN! STJÄRNBIL -

Som­ma­ren 2016 var An­na Book, 47, med om en myc­ket obe­hag­lig upp­le­vel­se un­der in­spel­ning­en av ”Fång­ar­na på fortet”. I en av gre­nar­na skul­le hon skju­ta en järn­stång fram­för sig men nå­got gick snett och stång­en träf­fa­de hen­ne i ma­gen med full kraft.

— Jag fick stång­en tre gång­er så sa­tans hårt i min mage. Det gjor­de ex­plo­sivt ont på en gång, men jag tänk­te in­te på det, sa hon ef­teråt till Ex­pres­sen, som var först med att rap­por­te­ra om ny­he­ten.

När hon his­sa­des ner i bå­ten som skul­le ta hen­ne från fortet kol­lap­sa­de hon.

— Jag kräk­tes och svim­ma­de och ram­la­de ihop. Jag föll in och ur med­ve­tan­de, det blixt­ra­de till i bland och i bland hör­de jag nå­gon skri­ka ”hon an­das in­te”, och då för­stod jag att nå­got ha­de hänt, be­rät­ta­de hon.

An­na för­des akut till sjuk­hus med am­bu­lans­he­li­kop­ter. Det vi­sa­de sig att hon drab­bats av en kraf­tig blöd­ning.

An­na Book fick en järn­stång i ma­gen och kol­lap­sa­de. An­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.