HA­DE SEX IENAV CELLERNA

Klick! - - DEN! STJÄRNBIL -

I sin själv­bi­o­gra­fi ”Adjö det lju­va li­vet” har Camilla ­Henemark, 52, häv­dat att hon haft sex med brot­ta­ren Frank Andersson, 61. De ska in­te ba­ra ha till­bring­at en natt på ho­tel­let ihop. En­ligt Henemark ska de även ha haft en ”in­tim stund” i en av cellerna på Fort Boyard. I Ex­pres­sen har Frank Andersson de­men­te­rat upp­gif­ter­na. — Det är få­nigt att hon skri­ver så. Att vi skul­le hål­la på i nå­gon cell, det är ju be­va­kat över­allt. Vi har in­te haft nå­got sex­u­ellt um­gänge alls. Vi har va­rit kom­pi­sar, snac­kat och um­gåtts, har han sagt till tid­ning­en. Camilla själv me­nar be­stämt att upp­gif­ter­na stäm­mer.

Camilla. Frank.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.