TVINGADES SÄL­JA RESTAURANGEN

Klick! - - KLICKTUELLT - Lou­i­se Flinck

Ta­req Tay­lor, 48, är åter­i­gen ak­tu­ell i ru­tan, nu som täv­lan­de i ”Koc­kar­nas kamp”. An­nars ser vi ho­nom som den gla­de fix­a­ren och koc­ken i ”Träd­gårds­ti­der”. Men li­vet har in­te all­tid va­rit ro­sen­skim­ran­de för Tay­lor, han be­rät­tar i ett av­snitt av ”Koc­kar­nas kamp” om hur han tvingades säl­ja sin re­stau­rang, sam­ti­digt som tv­ka­na­len där han job­ba­de gick i kon­kurs.

— Jag har ald­rig va­rit så led­sen i he­la mitt liv. Jag tror jag grät varen­da jäv­la dag i tre må­na­der i sträck.

Tur­ligt nog ring­de SVT i sam­ma ve­va och er­bjöd ho­nom en roll i ”Träd­gårds­ti­der”, nå­got han in­te tve­ka­de kring.

— Det var som en skänk från ovan, sä­ger Ta­req.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.