Kär­leks­gå­van blev en flopp

Klick! - - KUNGLIGT -

Pro­gram­le­da­ren Jes­si­ca ­Al­me­näs, 41, fick en cho­klad­fon­tän i al­la hjär­tans dag-gå­va av sin sam­bo Pa­trik Fahl­gren, 32, i vint­ras och i au­gusti, någ­ra vec­kor ef­ter att pa­ret fått sitt förs­ta ge­men­sam­ma barn, var det dags för pre­miä­ran­vänd­ning. En­tu­si­as­men var stor när Pa­trik tog sig an upp­gif­ten att sät­ta ihop ma­ski­nen. Se­dan bör­ja­de pro­ble­men.

”När han först tes­ta­de den gav den ifrån sig ett skram­lan­de, skä­ran­de ljud med enorm de­ci­bel­styr­ka. Det skräm­de vet­tet ur lil­la be­bi­sen som sen skrek oav­bru­tet i pa­nik i en halv­tim­me”, be­rät­tar Jes­si­ca i ett in­lägg på sin blogg.

”Pa­trik kom­mer in i sov­rum­met och hans klä­der och an­sik­te är HELT täck­ta av cho­klad. Det vi­sar sig att själ­va spi­ra­len ha­de släppt från ­res­ten av ma­ski­nen, med följ­den att cho­kla­den kas­ta­des runt he­la mat­sa­len och kö­ket. (…) ALLT var täckt med cho­klad”, skri­ver Jes­si­ca som val­de att sä­ga ajöss till pre­sen­ten: ”The evil cho­klad­fon­tän gjor­de en kort mel­lan­land­ning i kö­ket in­nan den gjor­de sor­ti ur vårt hus för all­tid.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.