Fest­blå­san or­sa­ka­de pa­nik

Klick! - - KUNGLIGT -

Pro­gram­le­da­ren Linda ­Lindorff, 45, vil­le kän­na sig ­ex­tra fin på årets El­le-ga­la i en klän­ning sig­ne­rad den kung­li­ga fa­vo­rit­de­sig­nern Ida Sjöstedt, 41. När fest­lig­he­ter­na när­ma­de sig gled Linda glatt i den djupt ur­ring­a­de hau­te coutu­re-ska­pel­sen och ställ­de sig fram­för spe­geln.

”Den var helt fan­tas­tiskt……ge­nom­skin­lig!! Jag fick som en chock! En ­na­kenklän­ning!”, be­skrev hon se­dan sin re­ak­tion i ett blog­gin­lägg med ­ru­bri­ken ”Jag har klän­nings­pa­nik”.

”Allt syn­tes ige­nom. Till och med ­na­veln. Jag fat­tar hur snyggt det här är med rätt mo­dell på en ca­t­walk men hur tu­san ska jag kun­na bä­ra upp den! Hjälp!”, fort­sat­te in­läg­get. Råd och tips om allt från mor­morstro­sor till un­der­klän­ning­ar rass­la­de in på tv-pro­fi­lens blogg och Instagram och det he­la slu­ta­de med en nöjd Linda.

”Jag bar min om­ta­la­de na­kenklän­ning och även om den var minst sagt svår­bu­ren så kän­des det helt rätt”, blog­ga­de hon ef­ter ga­lan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.