Bil­nyck­lar­na för­svann i skid­bac­ken

Klick! - - KUNGLIGT -

Mång­syss­lan­de ar­tis­ten Pernilla Wahl­gren, 49, ­fi­ra­de årets påsk­helg i Sä­len och ef­ter en dag i snön var hen­nes bil­nyck­lar spår­löst bor­ta.

”An­tag­li­gen har jag tap­pat dom i skid­lif­ten, då dom mås­te ha åkt ur fic­kan när jag drog upp min Ip­ho­ne….! Fat­ta den pa­ni­ken!!! Hur skul­le vi kom­ma hem??!”, åter­gav ”Wahl­grens värld”-pro­fi­len si­na käns­lor i ett ­in­lägg på sin blogg.

Men slu­tet gott all­ting gott. ­Re­dan sam­ma kväll an­län­de ex­tra­nyck­lar från bil­fir­man i Stock­holm till skidor­ten i en bil till­sam­mans med af­ter ski-ban­det Ea­sy Kit.

”Vil­ken jäk­la flax man kan ha ibland va?!!!”, kon­sta­te­rar Pernilla. ”Fast jag ÄR verk­li­gen otro­ligt klan­tig!!”, läg­ger hon till och av­slö­jar att hon för­ra året tap­pa­de sin ­te­le­fon i skid­bac­ken.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.