’Här­ligt att bli för­äls­kad på nytt’

Två år ef­ter skils­mäs­san har ­hit­tat kär­le­ken igen.

Klick! - - Klicktuellt - Angelica Lin­de

Nu blom­mar kär­le­ken igen för skå­de­spe­lers­kan ­ ­Izabella Scorupco, 47, av­slö­jar hon i en in­ter­vju i Af­ton­bla­det Sön­dag.

– Låt mig sä­ga så här: Det finns en kär per­son i mitt liv nu. Det är så nytt, så jag vå­gar in­te sä­ga nå­got mer, sä­ger hon.

För två år se­dan skilj­des Scorupco från ame­ri­ka­nen Jeff­rey Ray­mond, 47, ef­ter ett 15 år långt för­hål­lan­de. Och hon har ­in­te va­rit på jakt ef­ter nå­gon ny, sna­ra­re tvärtom.

Hon triv­des med att va­ra sing­el, och tyck­te det var my­sigt att hänga i sof­fan med si­na barn och hun­dar fram­för en film. Hon be­höv­de ing­en part­ner.

Men så kom en viss per­son in i hen­nes liv, och hon föll pla­dask.

– Till slut sa jag till mig själv att det är bätt­re att blun­da och hop­pa, att vå­ga för att få chan­sen att va­ra med om det här ga­let här­li­ga med att bli för­äls­kad på nytt.

Hon är med­ve­ten om att det kan slu­ta i ett kros­sat hjär­ta för hen­nes del. Men det är en risk hon sä­ger sig va­ra vil­lig att ta.

– Man kän­ner när det är rätt. Och jag in­ta­lar mig själv att för­sö­ka le­va i ­nu­et. Det som hän­der nu är jät­te­här­ligt, oav­sett vad som kanske hän­der i fram­ti­den, sä­ger hon till Af­ton­bla­det Sön­dag.

Fo­to: STELLA PICTURES

Izabella Scorupco har ­träf­fats av amors pi­lar. ”Det finns en kär per­son i mitt liv”, sä­ger hon.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.