100 mil­jo­ners­af­fär på gång

Isa­bel­la kan tjä­na en re­jäl hac­ka om hon säl­jer de­lar av sitt bo­lag.

Klick! - - Klicktuellt - Angelica Lin­de

Det går bra nu för Isa­bel­la ”Blon­din­bel­la” Löwen­grip, 27. Blog­gers­kan och ent­re­pre­nö­ren dri­ver se­dan 2012 skön­hets­mär­ket Löwen­grip ca­re and co­lor (LCC), som på fem år hun­nit bli en rik­tig kas­sa­ko. Nu för­hand­lar hon om att säl­ja de­lar av bo­la­get – för drygt 100 mil­jo­ner kro­nor, skri­ver Bre­a­kit.

– Vi har di­a­log med ett stort in­ter­na­tio­nellt bo­lag, det vo­re ro­ligt om det går ige­nom. Men om in­te så fort­sät­ter vi byg­ga or­ga­niskt. Vårt bo­lag är väl­digt väl­må­en­de och har gått med vinst se­dan år ett, sä­ger Isa­bel­la Löwen­grip till Bre­a­kit.

Bo­la­get hon pra­tar om är in­vest­ment­ban­ken Car­ne­gie, som ska hjäl­pa LCC hit­ta en stra­te­gisk part­ner som kan bi­dra med ka­pi­tal och kun­nan­de. Mål­sätt­ning­en för Isa­bel­la och hen­nes med­grun­da­re Ping­is Ha­de­ni­us, 39, är att fö­re­ta­get ska om­sät­ta en mil­jard kro­nor inom fem år, och för det be­hö­ver de för­stärk­ning. Käl­lor till Bre­a­kit sä­ger att LCC i dag vär­de­ras till mel­lan 300 och 400 mil­jo­ner kro­nor.

Löwen­grip själv vill in­te kom­men­te­ra vil­ka sum­mor det rör sig om vid even­tu­ell af­fär, men po­äng­te­rar att de kom­mer va­ra nog­gran­na i ur­va­let.

– Om vi ska säl­ja ska det va­ra till rätt par­ter och för rätt vär­de­ring. An­nars vän­tar vi, ing­en stress.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.