En la­vin av av­slö­jan­den

Klick! - - Redaktionen - AN­NA FLYT­STRÖM Re­dak­tör an­na.flyt­strom@af­ton­bla­det.se

För fjär­de vec­kan i rad har tid­ning­en fyllts av be­rät­tel­ser från #Me­too-kam­pan­jen. Fler och fler histo­ri­er kom­mer fram i lju­set, den ena mör­ka­re än den and­ra. I vec­kans tid­ning har vi be­rörts oer­hört myc­ket av ”En­sam­ma mam­man” My Mar­tens mar­dröms upp­le­vel­se på ett ung­doms­hem. #Me­too har gjort att det stor­mat re­jält i he­la me­diebran­schen, in­te minst på min egen ar­bets­plats. Själv har jag be­fun­nit mig i Bud­a­pest och känt mig li­te bort­kopp­lad. För­öv­rigt var jag nä­ra att in­te kom­ma hem. Jag blev påkörd av en cy­kel och det kräv­des fem oli­ka rull­sto­lar för att fly­ga mig till­ba­ka till Sve­ri­ge och aku­ten på Sö­der­sjuk­hu­set. På tal om flyg­plan så har en ny an­kla­gel­se mot Mar­tin Ti­mell kom­mit fram, den här gång­en om ett ofre­dan­de på ett plan. (Ja, det var en li­te opas­san­de över­gång men in­te li­ka il­la som Ti­mells ”skämt” på si­dan 7.) Nu ska jag vi­la be­net och lad­da om in­för kom­man­de vec­kas av­slö­jan­den. För den här la­vi­nen kom­mer fort­sät­ta rul­la.

I fil­men ”Ing­en kan äls­ka som vi” som kom 1988 osa­de det stek­hett mel­lan IZABELLA SCORUPCO och HÅKAN LIND­BERG. Och vet ni vad? Nu är Izabella kär igen! Och den­na gång i verk­lig­he­ten. Kol­la si­dan 13.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.