’Jag har bli­vit dro­gad

Fler svens­ka kän­di­sar be­rät­tar om si­na upp­le­vel­ser av sextra­kas­se­ri­er.

Klick! - - News Breaking -

#Me­too-kam­pan­jen fort­sät­ter och fler och fler kvin­nor be­rät­tar om si­na upp­le­vel­ser av sex­u­el­la tra­kas­se­ri­er. Jes­si­ca ­Al­me­näs, 41, la ti­digt ut ett #Me­too­in­lägg men har nu be­rät­tat mer in­gå­en­de på sin blogg om de obe­hag­li­ga upp­le­vel­ser­na hon va­rit med om.

”Själv har jag rå­kat ut för he­la spekt­rat. Från de sex­is­tis­ka var­dags­skäm­ten på min be­kost­nad och det oöns­ka­de taf­san­det, till att ha bli­vit dro­gad i fest­sam­man­hang två gång­er. En gång blev jag räd­dad av kom­pi­sar och kom un­dan med blot­ta för­skräc­kel­sen, en gång gick det in­te så bra. Åt hel­ve­te fak­tiskt.”

Vad som hän­de den gång­en är hon än­nu in­te re­do att be­rät­ta om. Nu vill hon ha för­änd­ring över he­la sam­hälls­struk­tu­ren. ” Vi mås­te bör­ja ski­ta i att det blir ’då­lig stäm­ning’ om man in­te vif­tar bort el­ler trött skrat­tar åt sex­is­tis­ka skämt. Män har ett an­svar i att bör­ja be­hand­la oss som folk (i ord och hand­ling) och vi har ett an­svar i att sä­ga ifrån. In­te ac­cep­te­ra. Och nu är vi på väg.”

På Instagram be­rät­tar ­Per­nil­la Wahl­gren, 49, om när en ”kän­dis­mas­sör” gick över grän­sen. Hon var 17 år och ha­de ont i rygg och nac­ke. Han ha­de be­hand­lings­rum­met hem­ma och hon ha­de ald­rig fått mas­sage ti­di­ga­re.

”När jag blev om­bedd att ta av mig allt på krop­pen – in­kl tro­sor­na – så gjor­de jag det. Ha­de en obe­hags­käns­la un­der he­la mas­sa­gen,

Jag blev ­om­bedd att ta av mig allt på krop­pen.

Fo­to: IBL

Jes­si­ca Al­me­näs be­rät­tar på sin blogg om si­na upp­le­vel­ser av sex­u­el­la tra­kas­se­ri­er. ”Själv har jag rå­kat ut för he­la spekt­rat. Från de sex­is­tis­ka var­dags­skäm­ten på min be­kost­nad och det oöns­ka­de taf­san­det, till att ha bli­vit dro­gad i fest­sam­man­hang två...

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.