’Ett kons­tigt ­be­slut av hen­ne’

Dra­ma­tik i ”Bon­de sö­ker fru” när en av kvin­nor­na byt­te gård.

Klick! - - Klicktuelit - Ag­ne­ta El­me­gård

Mar­cus Sjö­berg, 38, är till­ba­ka i ­”Bon­de ­sö­ker fru” ­ef­ter ­el­va år för att ta re­vansch och hit­ta kär­le­ken på nytt. En av de kvin­nor som ­chec­kat in på hans gård är ­Gustafs­son, 44. Hon ­ha­de först skri­vit till bon­den ­Jo­han ­Pe­ters­son, 39, men det sa in­te klick, så där­för be­stäm­de hon sig för att åka till Mar­cus gård i stäl­let, för att sö­ka lyc­kan där.

En bi­dra­gan­de fak­tor till att hon dis­sa­de Jo­han var hans kläd­stil.

– Jag tyck­te Mar­cus såg ut som att han kun­de klä sig bätt­re än Jo­han. Jag är li­te pe­tig. Jag tyc­ker att oav­sett om man job­bar som bon­de så kan man väl klä sig or­dent­ligt och det tyck­te in­te jag att Jo­han gjor­de, för­kla­rar hon i ”Bon­de sö­ker fru”,

Hon tyck­te också att Mar­cus per­son­lig­het ver­ka­de pas­sa hen­ne bätt­re.

– Han var glad och skämt­sam, det var bra, sä­ger Linda.

Men Jo­han är be­svi­ken över ­Lin­das has­ti­ga ma­nö­ver.

– Den för­står jag ­in­te rik­tigt fak­tiskt. Det är ett li­te kons­tigt be­slut av hen­ne. Mar­cus och jag är i sam­ma ål­der och hon var fär­dig med fa­mil­je­bi­ten, men det är ju var­ken Mar­cus el­ler jag. Hon ha­de in­te rik­tigt för­stått att jag vill ha fa­milj. Det sa jag ju, men hon me­na­de att det ­in­te ­ha­de kom­mit fram. Jag vet ­in­te hur hon ha­de tit­tat på pre­sen­ta­tio­nen, så jag får in­te ihop det, sä­ger han.

Fo­to: TV4, TT

Mar­cus Sjö­berg. Linda ­Gustafs­son. Jo­han Pe­ters­son är be­svi­ken över Lin­das be­slut: ”Jag får in­te ihop det.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.