”Jag gav ho­nom li­te smisk”

Av­slö­jar att hon ho­ta­des till tyst­nad: ”Läm­na Trump ifred.”

Klick! - - KLICKTUELLT - To­ve Björnlundh

Porr­stjär­nan Stor­my ­Da­ni­els, 39, (som egent­li­gen he­ter Step­ha­nie ­Clif­ford), har i en lång ­in­ter­vju i CBS ”60 mi­nu­tes” ta­lat ut om sin sex­af­fär med Do­nald

Trump, 71. Hon har ti­di­ga­re be­rät­tat om re­la­tio­nen i In Touch in­nan hon skrev på ett sek­re­tess­av­tal. Nu be­rät­tar hon att hon ho­ta­des till tyst­nad i Las Ve­gas 2011. – En man kom fram till mig och sa: ”Läm­na Trump i fred. Glöm sto­ryn.”

Då ha­de hon sin ny­föd­da dot­ter med sig.

– Han sa: ”Det är en vac­ker li­ten flic­ka. Det skul­le va­ra synd om nå­got hän­de hen­nes mam­ma”, be­rät­tar Stor­my.

Vi­ta hu­set har för­ne­kat af­fä­ren men Trumps ad­vo­kat Mi­chael Co­hen har er­känt att han be­ta­la­de hen­ne 130 000 dol­lar (runt en mil­jon kro­nor) för att skri­va på ett sek­re­tess­av­tal. Stor­my stäm­de ny­li­gen Trump ef­tersom hon me­nar att av­ta­let är ogil­tigt på grund av att han själv ald­rig skrev på det. Nu har hon även stämt ad­vo­ka­ten Mi­chael Co­hen för äre­kränk­ning.

I CBS-in­ter­vjun frå­gar de var­för hon skrev på.

– För att de fick det att lå­ta som att jag in­te ha­de nå­got val. I själ­va ver­ket var me­ning­en de an­vän­de: ”De kan gö­ra ditt liv till ett hel­ve­te på många oli­ka sätt”, sä­ger hon.

Hon be­rät­tar ock­så mer in­gå­en­de om sex­träf­fen, efter en golftur­ne­ring i La­ke Ta­hoe 2006, då Me­la­nia Trump,

47, var hem­ma med ny­föd­da so­nen

Bar­ron. Stor­my ska ha smis­kat Trump med ett ma­ga­sin där han pryd­de om­sla­get.

– Han vän­de sig om och drog ner si­na byx­or li­te, han ha­de fort­fa­ran­de på sig kal­song­er, och jag gav ho­nom li­te smisk.

An­nars ska han mest ha pra­tat om sig själv men gav hen­ne en del kom­pli­mang­er, ­be­rät­tar hon:

– Han sa att: “Wow, du, du är spe­ci­ell. Du på­min­ner om min dot­ter. Du är smart och vac­ker.”

Du på­min­ner om min dot­ter. Du är smart och vac­ker.

Fo­to: xx­xx Fo­to :AP; IBL, Fo­to: xx­xx

Ka­ren Bild­text McDou­gal svart ha­de el­ler en vit näs­tan el­ler års­lång på to­nad af­fär plat­ta. med Trump. Do­nald Trump och porr­stjär­nan Stor­my Da­ni­els träf­fa­des un­der en golftur­ne­ring 2006. Bild­text svart el­ler vit med skug­ga el­ler på to­nad (80%) plat­ta.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.