Från skan­dal till bröl­lopslyc­ka

Nu tar An­ders Borg och Dominika Peczyn­ski näs­ta steg och gif­ter sig.

Klick! - - BREAKING NEWS - To­ve Björnlundh

Feb­ru­a­ri 2015. Den fö­re det­ta fi­nans­mi­nis­tern An­ders Borg, 50, av­slö­ja­de att han skul­le skil­ja sig, och han att han fun­nit kär­le­ken på nytt – i ti­di­ga­re Army of lo­vers­med­lem­men Dominika Peczyn­ski, 47.

Efter ba­ra ett år ha­de de flyt­tat ihop och Instagram­ma­de fli­tigt från ro­man­tis­ka re­sor. De för­lo­va­de sig och pryd­de tid­nings­om­slag.

Men se­dan kom ka­ta­stro­fen – en ju­li­k­väll i Stock­holms skär­gård, som snart skul­le bli känd som ”skan­dal­fes­ten”. Fle­ra käl­lor upp­gav för Aftonbladet att den ti­di­ga­re fi­nans­mi­nis­tern va­rit full och vi­sat kö­net, ta­git män i skre­vet för att jäm­fö­ra pe­nis­stor­lek, kal­lat kvin­nor för ”slam­pa” och ”ho­ra” och ho­tat fes­tar­ran­gö­ren.

An­ders bad om ur­säkt på Fa­ce­book och skrev att han va­rit un­der hård press och drab­bats av en black­out. Han ­po­li­san­mäl­des för sex­u­ellt ofre­dan­de.

An­mä­lan la­des ner, men skandalen var ett fak­tum. An­ders tving­a­des av­gå från Kin­ne­viks sty­rel­se och fick läm­na si­na upp­drag hos World eco­no­mic fo­rum och Ci­tigroup. Fal­let blev högt. Från Sve­ri­ges he­tas­te it-par till ut­skäll­da skan­dal­ma­ka­re.

De kol­le­gor som stöt­ta­de ho­nom på Fa­ce­book blev ifrå­ga­sat­ta i me­dia och Dominika fick för­sva­ra fäst­man­nens kvin­no­syn och skrev stöt­tan­de in­lägg på Fa­ce­book:

”Jag äls­kar dig An­ders, vet att det in­te var ditt rät­ta jag som vi­sa­de sig”.

Många ifrå­ga­sat­te att An­ders skyll­de på al­ko­ho­len:

”Det finns in­te kvin­no­hat­fram­kal­lan­de äm­nen i al­ko­hol. (...) An­ting­en har du det i dig el­ler in­te”, skrev för­fat­ta­ren ­Ka­ta­ri­na Wenn­stam, 44, på Fa­ce­book.

Då­va­ran­de M-le­da­ren An­na ­Kin­berg Bat­ra, 47, kom­men­te­ra­de fyl­leskan­da­len i Aftonbladet:

– Jag ser myc­ket all­var­ligt på det som han an­kla­gas för att ha gjort och det är bra att det ut­reds.

Var­på Borg gick till mot­at­tack på Fa­ce­book:

”An­na Kin­berg Bat­ra väl­jer att kom­men­te­ra me­di­e­ryk­ten ba­se­ra­de på hör­sä­gen och kal­la des­sa för ’an­kla­gel­ser’. Jag kän­ner mig djupt be­svi­ken.”

Men att som An­ders, först be om ur­säkt och se­dan bör­ja svinga på Fa­ce­book, var en stra­te­gi som så­ga­des av pr-ex­per­ter.

– Det som kun­de ha va­rit små brand­här­dar har för­vand­lats till en hel skogs­brand. För tio år se­dan var krishan­te­ring li­ka med att läg­ga loc­ket på. Nu

Jag tar bort Peczyn­ski, blir för många bok­stä­ver.

har pen­deln svängt åt and­ra hål­let och man tror att allt ska läg­gas ut of­fent­ligt. Det har in­te fun­ge­rat, sa Ma­ri­an­ne Dju­dic till Aftonbladet.

Nu har det gått drygt ett halv­år se­dan skandalen – och Borg har trots den enor­ma kri­ti­ken lyc­kats ta sig till­ba­ka. Han har ett nytt topp­jobb som råd­gi­va­re åt ett ­ame­ri­kanskt tek­nik­fö­re­tag.

– Jag kom­mer att lan­da i att ha någ­ra styc­ken tunga ar­bets­gi­va­re, IP Soft är en av dem, sä­ger han till Da­gens In­du­stri.

Han an­li­tas ock­så som fö­re­lä­sa­re om ekonomi, om­värld och fram­tids­frå­gor hos Ta­lar­fo­rum.

Även Dominikas kar­riär blomst­rar. Hon har pre­cis lan­se­rat en platt­form för skön­hets­be­hand­ling­ar i hem­met.

Kar­riä­rer­na över­lev­de skandalen. Och det gjor­de även kär­le­ken.

Ny­li­gen av­slö­ja­de pa­ret att de, den tred­je no­vem­ber, ska bli äk­ta ma­kar. Vig­seln ska ske i cen­tra­la Stock­holm och ha ju­dis­ka in­slag så som att tram­pa på glas.

– Vad gäl­ler gäst­lis­tan är det för­hopp­nings­vis hemligt, men det blir en här­lig bland­ning av män­ni­skor. Un­der­håll­ning­en får bli en över­rask­ning, sä­ger Dominika till ­Ex­pres­sen.

En­ligt tid­ning­en ska Carl Bildt, 68, va­ra bju­den – men in­te för­ra Mo­de­rat­le­da­ren An­na Kin­berg Bat­ra. Stop­pa Pres­sar­na skri­ver att pa­ret har skic­kat ut ett ”sa­ve the da­te”-kort till cir­ka 150 gäs­ter och per­so­ner ur nä­rings­li­vet, po­li­ti­ken och un­der­håll­nings­bran­schen tros va­ra bjud­na.

Dominika täv­la­de i ”Let’s dan­ce” 2017 och pa­ret ska öva på bröl­lopsval­sen med Mar­tin Dra­ken­berg, 31, som var hen­nes dans­par­ter då. Klän­ning­en lo­vas bli nå­got ex­tra:

– Ca­mil­la Thu­lin kom­mer att sy bröl­lopsklän­ning­en för hon gör helt fan­tas­tis­ka kre­a­tio­ner och har klätt mig se­dan jag var 16 år i oli­ka sam­man­hang. Klän­ning­en kom­mer att va­ra spek­ta­ku­lär, sä­ger hon till Stop­pa Pres­sar­na.

Dominika kom­mer även gö­ra en stor för­änd­ring:

– Jag ska he­ta Borg i ef­ter­namn, jag tar bort Peczyn­ski, det blir för många bok­stä­ver an­nars, sä­ger hon glatt till Nöjesbladet.

När for­ne par­ti­kol­le­gan Fred­rik Re­in­feldt ha­de bokre­le­a­se 2015 dök ­An­ders Borg och ­Dominika Peczyn­ski upp till­sam­mans. När ­Dominika Peczyn­ski täv­la­de i ”Let’s dan­ce” 2017 fanns An­ders Borg med i publi­ken som stöd.

I maj för­ra året fri­a­de An­ders Borg un­der en kär­leks­re­sa i Rom. ”Det är helt fan­tas­tiskt att vi gjort det i Rom som sym­bo­li­se­rar evig­het”, sa Dominika då till Nöjesbladet. MARS 2016: Pa­ret pla­ne­rar ing­en tra­di­tio­nell smek­må­nad men ska åka på en...

Ca­mil­la Thu­lin kom­mer att sy bröl­lopsklän­ning­en.

Pa­ret på El­le­ga­lan 2016.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.