”Det är en ­jät­tes­tor sorg”

Be­rät­tar om räds­lan att in­te kun­na ge pojk­vän­nen ett barn.

Klick! - - KLICKTUELLT - To­ve Björnlundh

45, ­be­rät­tar i sin re­a­li­ty­se­rie ”Lai­la­land” att hon är rädd att bli läm­nad av pojk­vän­nen

27.

– Att bli läm­nad för att in­te kun­na få ett barn, att hans läng­tan efter barn tar över och att han skul­le läm­na mig där­för. Det är en räds­la.

Hon har re­dan två barn, 14, och 6, från ­ti­di­ga­re för­hål­lan­den. Och hon bör­jar bli äld­re.

– Jag öns­kar att jag kanske ha­de fryst in ett ägg el­ler vad som helst, så jag ha­de kun­nat ha ett val i så fall, sä­ger hon i pro­gram­met.

Hon be­rät­tar att Ko­rosh för­sö­ker lug­na hen­nes räds­la ge­nom att sä­ga att han än­då har två bonus­barn och att det är Lai­la han vill va­ra med.

– Det är klart jag kän­ner att det är otro­ligt job­bigt. Det blir så på­tag­ligt när Ko­rosh är i si­na bäs­ta år och kan bli pap­pa tills han är 90 om han skul­le vil­ja. Men det funkar in­te så för oss tje­jer. Och det är job­bigt, sä­ger hon i ”Lai­la­land”.

Lailas nya re­a­li­ty­se­rie ha­de ny­li­ gen pre­miär, men mot­ta­gan­det har va­rit svalt. Af­ton­bla­dets krö­ni­kör ­Ka­ro­li­na 40, har bland an­nat skri­vit att det he­la har en ”bi­s­mak av pr-stra­te­gi”.

– Jag blir upp­rik­tigt led­sen, sä­ger hon om kri­ti­ken i ”Rix Mor­ron­zoo” och läg­ger till:

– Det där är en to­tal lögn. Att skri­va att jag gör det för så­dan vin­ning, för att ska­pa mer bo­lag när jag sit­ter och för förs­ta gång­en be­rät­tar att jag in­te tror att jag kan bli gra­vid och att det är en jät­tes­tor sorg för mig.

Jag öns­kar att jag ha­de fryst in ett ägg.

Fo­to: IBL Fo­to: IBL Fo­to: xx­xx

Lai­la Bag­ge vill gär­na stöt­ta si­na barn fullt ut i de­ras dröm­mar och val. Men so­nen Li­am Pitts drömyr­ke gör det svårt för hen­ne — han vill bli MMA­figh­ter. — En del av mig sä­ger att jag ska sup­por­ta Li­am i det­ta. Men jag vill in­te se min son få stryk i...

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.