’Tog tre år att hjäl­pa ho­nom’

Klick! - - KLICKTUELLT - To­ve Björnlundh

43, har va­rit bor­ta från ramp­lju­set i tre år. Men det är in­te rol­ler­bju­dan­den el­ler in­ter­vju­för­fråg­ning­ar som si­nat – hon har ta­git hand om sin pap­pa

– För de av er som in­te vet, så har min pap­pa ge­nom­gått en lung­trans­plan­ta­tion. Det är den mest avan­ce­ra­de ope­ra­tio­nen man kan gö­ra. Jag är oänd­ligt tack­sam mot män­ni­skor som väl­jer att do­ne­ra si­na or­gan, det räd­dar liv, sä­ger Hi­la­ry Swank i ” The la­te show”.

Hon be­rät­tar att lä­kar­na in­te trod­de att pap­pan skul­le le­va sär­skilt länge om han in­te fick en trans­plan­ta­tion. Men tack va­re en do­na­tion så har han över­levt och mår nu bra.

– Jag har va­rit bor­ta i tre år, för det var den tid det tog att hjäl­pa ho­nom ge­nom den­na re­sa. Han är en un­der­bar pap­pa, sä­ger hon.

Hi­la­ry Swank har vun­nit två Oscars och bland an­nat spe­lat i ”Mil­li­on dol­lar ba­by” och ”Boys don’t cry”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.