Tving­as till öro­no­pe­ra­tion

Klick! - - KLICKTUELLT - Ag­ne­ta El­me­gård

49, har fått ­pro­blem med si­na öron och tving­as ope­re­ra dem. På sin Fa­ce­book­si­da ber ar­tis­ten si­na fans om ur­säkt.

”Jag har in­te haft tu­ren med mig på sisto­ne. Jag har sett så myc­ket fram emot att gö­ra mi­na sho­wer igen och då hän­der det här. Jag kan in­te tro att det är sant! Jag ber om ur­säkt till al­la som pla­ne­rat att re­sa till Las Ve­gas för att se min show. Jag vet vil­ken be­svi­kel­se det här är, och jag är så led­sen.” Ar­tis­ten har dra­gits med pro­b­le­ men med hör­seln un­der en läng­re tid, men nu har be­hand­ling­en ­slu­tat hjäl­pa. Där­för tving­as hon nu till in­grepp.

”Hon har upp­levt det här till­stån­det de se­nas­te 12–18 må­na­der­na och har va­rit fram­gångs­rikt be­hand­lad med oli­ka öron­me­di­ci­ner. Un­der de se­nas­te vec­kor­na har des­sa me­di­ci­ner in­te läng­re hjälpt som be­hand­ling, så hon kom­mer att gå ige­nom ett mind­re ki­rur­giskt in­grepp för att kor­ri­ge­ra pro­ble­men”, skri­ver hen­nes ma­na­ge­ment i med­de­lan­det.

Fo­to: IBL Fo­to: IBL, INSTAGRAM

Al­la Cé­li­ne Dions ­ sho­wer i Las Ve­gas mel­lan den 27 mars och den 18 april ställs in ef­tersom ar­tis­ten mås­te ge­nom­gå ett ki­rur­giskt in­grepp. Cé­li­ne Dion, So­fia Hellqvist är mo­dell, ut­bil­dad yo­ga­lä­ra­re. Hi­la­ry Swank, Step­hen. Hi­la­ry Swank har pri­o­ri­te­rat sin pap­pa de se­nas­te tre åren.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.