’Utan Ce­lie ha­de vi in­te va­rit lyck­ligt gif­ta i dag’

Mia Par­ne­viks svar­ta tid: ’Grät var­je dag’.

Klick! - - KLICKTUELLT - To­ve Björnlundh

Fa­mil­jen ro­ar he­la Sve­ri­ge med sitt ­re­a­li­ty­pro­gram och ­ma­kar­na 50, och 53, ver­kar oskilj­ak­ti­ga. Men un­der de­ras snart 25-åri­ga ­äk­ten­skap har det själv­klart fun­nits svac­kor. I ” Vär­vet” ­be­rät­tar Mia om livs­kri­sen efter sin hy­ste­rekto­mi. – Jag fick tu­mö­rer i un­der­li­vet. Då var det ett smart val att ta bort ägg­stoc­kar och liv­mo­der. På två da­gar kom jag in i kli­mak­te­ri­et fast jag var 42.

– Det var en av de job­bi­gas­te gre­jer­na i mitt liv för jag blev helt per­son­lig­hets­för­änd­rad. Jag kän­de in­te igen mig själv. Jag grät var­je dag och såg ba­ra svart. Hon blev arg och brå­ka­de och den som fick ta smäl­len var hen­nes man och till viss del bar­nen. Äk­ten­skaps­kri­sen var ett fak­tum. Rädd­ning­en blev te­ra­pi. ­Vän­nen 38, som ti­di­ga­re var gift med skan­dal­stjär­nan 42, re­kom­men- de­ra­de en te­ra­peut, som flögs dit och lås­tes in till­sam­mans med Mia och ­Jesper i tio da­gar i ett hus.

– Hon för­änd­ra­de mitt liv. Jag gick från att va­ra en ra­bi­at ga­len kvin­na till att för­stå vad som hän­de. Jag trod­de verk­li­gen att jag ha­de bli­vit ga­len. Jag ha­de ­to­talt tap­pat fot­fäs­tet, sä­ger hon i pod­den.

– Jag blev för­stådd och ­Jesper blev hörd.

Te­ra­peu­ten och pa­rets barn­flic­ka ­räd­da­de äk­ten­ska­pet.

I pod­den hyl­lar Mia skå­de­spe­la­ren

30. Hon flögs in för att ta hand om ­bar­nen me­dan ma­kar­na ­fo­ku­se­ra­de på te­ra­pin.

– Ha­de det in­te va­rit för den ­tje­jen ha­de vi in­te va­rit lyck­ligt gif­ta i dag. Hon gjor­de så att ­fa­mil­jen höll ihop.

Ce­lie är i dag för­lo­vad med ” Ted”-skå­de­spe­la­ren

30, och till­sam­mans har de dot­tern 3.

Elin Nor­de­gren. Par­ne­vik Mia, Nor­de­gren, Woods, Jesper, Ce­lie Spar­re ryck­te in som barn­flic­ka när Mia och Jesper be­höv­de hjälp. Elin Ti­ger Ce­lie Spar­re, Adam ­Påls­son, Dy­lan, Adam Påls­son. Mia med ma­ken Jesper. Gol­fa­re var ti­digt ute med att an­vän­da men­ta­la coacher. I ”Vär­vet” be­rät­tar Jesper Par­ne­vik, 53, att han har pro­vat det mesta. Från kas­sett­band som skul­le hjäl­pa ho­nom gå i trans och ”bli kom­pis med bir­die” via god ener­gi över­förd från en ener­gi­coach, till hjälp från Gor­batjovs and­li­ga liv­vakt.

— Jag gick på skrik­te­ra­pi i New York. Man gick in i en lju­di­so­le­rad vad­de­rad stu­dio, där man skul­le lig­ga på en stock och rul­la längs rygg­ra­den sam­ti­digt som man skri­ker så myc­ket man kan för att släp­pa på bloc­ke­ring­ar.

Jesper har även gått på ett par blås­ning­ar. Han fick en ”ha­wai­i­ansk ut­omjor­disk mas­sage” av en kil­le som se­dan vil­le ha en mil­jon i vec­kan för den hjäl­pen.

— Ja, för tu­san, jag är en mag­net för so­lochvå­ra­re, sä­ger han i pod­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.