’Ett röv­pro­gram – då och nu’

Lin­da Lin­dorff pro­gram­le­der när ut­skäll­da ’För­låt mig’ kom­mer till­ba­ka.

Klick! - - KLICKTUELLT - Ag­ne­ta El­me­gård

Att sä­ga för­låt kan va­ra bland det svå­ras­te man kan gö­ra. Det­ta fak­tum drar Sju­an nyt­ta av i sitt pro­gram ”För­låt mig”, som gjort come­back efter

20 års från­va­ro. ”För­låt mig” sän­des 1994–1995 och led­des då av Ag­ne­ta As­kelöf, 73. Pro­gram­for­ma­tet är ett av de mest ut­skäll­da i svensk tv-historia, och har an­kla­gats för att ut­nytt­ja män­ni­skors käns­lor. TV4vd:n Jan Scher­man, 67, var en av dem som kri­ti­se­ra­de pro­gram­met och kal­la­de det för ”när­gång­en­het som gick över grän­sen”.

Nu leds pro­gram­met av Lin­da Lin­dorff, 46, som även hon fått ut­stå myc­ket kri­tik. Klicks tv-re­cen­sent Ka­ro­li­na Fjell­borg, 40, be­skri­ver i en krö­ni­ka i Nl­jes­bla­det pro­gram- met som ”En oge­ne­rad, smak­lös och tit­tar­sif­ferkåt ex­plo­a­te­ring av män­ni­skors sor­ger och trau­man, kom­plett med vul­gä­ra re­kon­struk­tio­ner av per­son­li­ga tra­ge­di­er och en flå­sig pro­gram­le­da­re”, och kon­sta­te­rar: ”Ett röv­pro­gram – då och nu.” Lin­da Lin­dorff be­sva­rar kri­ti­ken i Nöjesbladet:

– Jag kän­ner på rik­tigt att vi hjälpt många per­so­ner. Vis­sa ha­de sä­kert kun­nat gö­ra det på egen hand men om det kan hjäl­pa ­per­so­nen att sä­ga det snab­ba­re och in­spi­re­ra and­ra män­ni­skor att gö­ra sam­ma sak är det så vik­tigt.

Jag tror att jät­te­många kom­mer kän­na igen sig och för­hopp­nings­vis våga sä­ga för­låt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.