Wil­lis Ek­boms sjuk­dom

Klick! - - KROPP & SJÄL! - Käl­la:Apo­te­ket,Lä­kar­tid­ning­en

Sjuk­do­men kal­las Wil­lisEk­boms sjuk­dom, WED, och kan drab­ba bå­de ben och ar­mar. ­Ti­di­ga­re kal­la­des den RLS, rest­less legs syndro­me.

På 1600-ta­let be­skrevs syndro­met förs­ta gång­en av lä­ka­ren Tho­mas Wil­lis. Svens­ke Karl-Ax­el Ek­bom myn­ta­de ­be­grep­pet ­rest­less legs 1945.

Sjuk­do­men kan va­ra ärft­lig och de­bu­te­rar van­li­gen i 30till 40-års­ål­dern. Den kan även upp­stå spon­tant och de­bu­te­rar då van­li­gen ­se­na­re i li­vet.

­Besvä­ren kan lind­ras med järn­till­skott el­ler lä­ke­me­del. ­Mo­tion i mått­li­ga do­ser bo­tar in­te, men kan gö­ra besvä­ren lind­ri­ga­re.

I Sve­ri­ge finns WED-för­bun­det. På de­ras hem­si­da finns råd, tips och in­for­ma­tion om sjuk­do­men. De har ock­så lo­ka­la för­e­ning­ar runt om i lan­det. Läs mer på: www.wed­for­bun­det.se.

Symp­tom vid Wil­lis-­Ek­boms

sjuk­dom är: Myrkryp­ning­ar, ryck­ning­ar ­el­ler dom­ning­ar i be­nen. Att be­nen kan kän­nas he­ta ­el­ler kal­la. Smär­ta. Sömn­be­svär.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.