Chris­sy Tei­gen:

Klick! - - KROPP & SJÄL! -

32, och ar­tis­ten

39, vän­tar barn num­mer två. Ma­kar­nas dot­ter som fyl­ler två den 14 april ska få en lil­le­bror.

”Jag ska få en poj­ke i vår. Jag ska be­rät­ta för dig — det blir i ju­ni!”, av­slö­ja­de Chris­sy i feb­ru­a­ri i ”The Ellen DeGe­ne­res show”.

”Ugly Bet­ty”-stjär­nan 33, och

­Wil­li­ams, Su­per­mo­del­len Chris­sy ­Tei­gen,

John Le­gend, Lu­na Re­a­li­tykän­di­sen Khloe Kar­dashi­an, 33, av­slö­ja­de kö­net på sitt och pojk­vän­nens Tris­tan Thomp­sons, 26, kom­man­de förs­ta ge­men­sam­ma barn i ett av­snitt av ”Kee­ping up with the Kar­dashi­an” med or­den:

— Det känns in­te alls som att jag vän­tar en flic­ka, jag är choc­kad. Chris­sy och John blir två­barns­för­äld­rar.

49, som har tre barn se­dan ti­di­ga­re.

— En av an­led­ning­ar­na till att Eva för­äls­ka­de sig i Pe­pe var att han är en fan­tas­tisk pap­pa, har en vän till ak­tri­sen sagt till Pe­op­le.

”Jag kan in­te fat­ta att jag den­na fö­del­se­dag har en vän­tan­de föd­sel in­ne i mig”, skrev Eva på Instagram på sin 43-års­dag. I april vän­tas Ka­tes och Wil­li­ams barn an­län­da. Kung­li­ga två­barnspä­ro­nen prins ­Wil­li­am, 35, och her­ti­gin­nan Ka­te, 36, för­be­re­der sig för fullt in­för an­koms­ten av sin tred­je knodd som en­ligt det brit­tis­ka ho­vet be­räk­nas an­län­da till värl­den i april.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.