”Ma­ten var det värs­ta vi sett”

Ma­lin Berg­ha­gen ra­sar över Lill-Babs mat på sjuk­hu­set.

Klick! - - KLICKTUELLT - Ag­ne­ta El­me­gård

Bar­bro ”Lill-Babs” Svens­son, 80, drab­ba­des av akut hjärt­flim­mer och fick fi­ra sin 80-års­dag på ett sjuk­hus i Stock­holm. Dött­rar­na Ma­lin Berg­ha­gen, 51,

Kristin Kas­per­sen, 48, och ­Mo­ni­ca Svens­son, 63, har he­la ti­den fun­nits vid Lill-Babs si­da och upp­da­te­rat all­män­he­ten om sin mam­mas till­stånd i so­ci­a­la me­di­er. Om­vård­na­den har det in­te va­rit nå­got fel på. Men ma­ten har va­rit un­der all kri­tik, me­nar dött­rar­na.

”Un­der vår tid på sjuk­hu­set för­ra vec­kan fick vi syst­rar er­fa­ra fan­tas­tisk per­so­nal som var väl­digt mån om vår mam­ma. Men ma­ten var nog det ab­so­lut värs­ta vi har sett. Sist jag åt mat som den­na var jag 18 år och flög Ae­roflot mel­lan Moskva och To­kyo”, skri­ver Ma­lin på sin blogg, där hon även la upp bil­der på ma­ten.

Ma­lin an­såg att ma­ten var nä­rings­fat­tig, vil­ket re­sul­te­ra­de i att sys­ko­nen la­ga­de egen mat, köp­te frukt och pres­sa­de grön­sak­sjui­cer till Lill-Babs.

”Allt­så jag är så choc­kad att jag in­te vet vad. Det har ta­git mig en vec­ka att ens få ihop en blogg om det­ta för jag är så arg”, skri­ver Ma­lin.

Fa­mil­jen får stöd av koc­ken Leif Man­ner­ström,

78, som me­nar att kva­li­te­ten på sjuk­hus­ma­ten är sär­skilt vik­tig ef­tersom de som äter den in­te har nå­got val:

– Jag har själv le­gat på sjuk­hus och gjort två sto­ra ope­ra­tio­ner. Ma­ten var för­fär­ligt då­lig, torr kass­ler, brun­sås som såg ut som blas­kig ny­pon­sop­pa. Det var för­fär­ligt, sä­ger han till Ex­pres­sen.

Fo­to: PONTUS ORRE Fo­to: IBL

Af­ton­bla­dets krö­ni­kör Ma­lin Wol­lin hål­ler in­te alls med om att ma­ten ser äck­lig ut: ”Po­ta­tis­mos och är­tor, skul­le det va­ra skräp­mat?” När Ma­lin Berg­ha­gen be­sök­te sin mam­ma Lill-Babs på sjuk­hu­set, blev hon för­skräckt över ma­ten som ser­ve­ra­des: ”Allt­så jag är så choc­kad att jag in­te vet vad.”

Ma­lin Berg­ha­gens in­lägg på Instagram.

Fo­to: BJÖRN LINDAHL

Lill-Babs blev in­lagd på sjuk­hus för hjärt­svikt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.