SC ADDERTACKAN!

VEC­KANS MEST OVÄNTADE N! ­KÄNDISSPA

Klick! - - STJÄRNBILDEN! -

My­sig taco­kväll med pojk­vän­nen

En helg­kväll såg en av Klicks ut­sän­da Ca­ri­na Berg, 40, äta mid­dag med sin fot­bolls­spe­lan­de pojk­vän Erik Jo­hans­son, 29, på en mex­i­kansk re­stau­rang i Va­sas­tan. Pojk­vän­nen spor­ta­de en klas­sisk man­bun-fri­syr, kanske in­spi­re­rad av Zla­tan, 36. Ca­ri­na bar skor med hög su­la och en mi­li­tärgrön bom­bar­jac­ka med spex­igt tryck på ryg­gen.

En ljus­glimt kvälls­mörk­ret i

Pro­gram­le­da­ren Fred­rik

51, svep­te för­bi Skav­lan, ögon likt en Klicks ut­sän­das vid frisk bris i kvälls­mörk­ret Det­ta Ny­tor­get i Stock­holm. stäl­la utan att va­re sig ­frå­gor el­ler slänga ­ma­nus­kort om­kring sig.

Ve­ro­ni­ca med spring i be­nen

Är det vår­sol så åker sol­bril­lor­na på! Nå­got en jäk­tad Ve­ro­ni­ca Mag­gio, 37, tog fas­ta på när hon halv­sprang fram längs med en ga­ta på Sö­der­malm. Iklädd ro­sa sol­gla­jjor, brun ted­dykap­pa och snea­kers på föt­ter­na.

Ing­en suc­cé för Fa­res quizlag

Skå­de­spe­la­ren Fa­res Fa­res, 44, ­del­tog i ett lu­rigt quiz på en krog på ­Sö­der­malm i Stock­holm. En­ligt en ­in­satt käl­la väg­ra­de skå­de­spe­la­rens lag att läm­na in sitt svars­pap­per med mo­ti­ve­ring­en att allt gick åt pip­sväng­en. Säll­ska­pet smet se­dan ­dis­kret från plat­sen.

Stres­sa­de till tun­nel­ba­nan

Skå­de­spe­la­ren Jo­han Ul­ve­son,

63, sågs nå­got stres­sad kna­ta ner för rull­trap­por­na för att hin­na med t-banan. Han ha­de, den lå­ga tem­pe­ra­tu­ren till trots, re­dan bytt ut tjock­jac­kan mot en tun­na­re spor­tig va­ri­ant.

Fo­to: AN­NA TÄRNHUVUD, MAG­NUS SANDBERG, CA­RO­LI­NA BY­R­MO, KARIN TÖRNBLOM

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.