Ett påsk­nö­je för al­la oss ru­van­de

Klick! - - REDAKTIONEN -

Väl­kom­men till vårt äggstra sto­ra pås­knum­mer! Fyllt av stek­he­ta och hård­kok­ta kän­dis­ny­he­ter, äg­gan­de påsk­pynt och allt om stjär­nor­na som vän­tar på kläck­ning. Min egen re­la­tion till ägg är li­te rö­rig. Jag har in­te ätit höns­ägg på över 20 år, men har ett stort över­flöd av eg­na. Så pass att lä­kar­na kun­de ploc­ka ut he­la 18 styc­ken i hös­tas när det skul­le gö­ras be­bis ge­nom prov­rörs­be­frukt­ning. Och på grund av sag­da be­bis i ma­gen så kan jag den här påsken in­te fros­sa i det en­da go­dis jag vill ha i mitt påskägg — lak­rits. Nån finsk fors­ka­re har tyd­li­gen kom­mit fram till att det in­te är bra. Per­ke­le ock­så!

Med det finns ju and­ra sa­ker att fi­ra påsken med för­u­tom ägg. Som sill och snaps — el­ler nej, just det...

Tur att det finns myc­ket att gläd­jas åt i vec­kans Klick i al­la fall. Det är bröl­lopslyc­ka (si­dan 6), tvil­linglyc­ka (si­dan 5), färg­gla­da vår­klä­der (si­dan 36–40) och en strå­lan­de ­po­li­ti­ker i sol­gult wrest­ling­lin­ne och kyck­ling­fär­gad ­mu­stasch (mit­ten). Glad påsk!

Fo­to: ANDRE­AS LUND­BERG

För näs­tan en evig­het se­dan, 1996, job­ba­de FILIP ­HAMMAR, 43, som re­por­ter på Aftonbladet och gjor­de då ett re­por­tage där han låt­sa­des va­ra DOMINIKA ­PECZYNSKIS, 47, pojk­vän. Nu­me­ra är for­na ARMY OF LOVERS- med­lem­men till­sam­mans med AN­DERS BORG, 50,...

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.