”HAN F­ÖRSÖKTE BE­TA­LA MIG”

Klick! - - KLICKTUELLT -

Stor­my Da­ni­els är in­te den en­da kvin­nan som har be­rät­tat om sex­mö­ten med pre­si­den­ten. Play­boy­stjär­nan Ka­ren McDou­gal, 47, har be­rät­tat för CNN att hon ha­de en näs­tan års­lång af­fär med fas­tig­hets­mo­gu­len sam­ti­digt som han var gift med Me­la­nia. Hon sä­ger att de ha­de käns­lor för varand­ra trots en ska­kig start:

— Efter att vi ha­de haft sex för­sök­te han be­ta­la mig. Jag viss­te in­te vad jag skul­le ta mig till, jag mås­te ha sett så led­sen ut. Trod­de han att jag var ute efter peng­ar el­ler var det här van­ligt för ho­nom? Jag sa ba­ra att jag in­te är den ty­pen av tjej, sä­ger hon till CNN.

En ta­les­per­son för Trump har för­ne­kat ­af­fä­ren, en­ligt CNN. Un­der Trumps val­kam­panj träd­de fle­ra kvin­nor fram och an­kla­ga­de ho­nom för sex­u­el­la ­tra­kas­se­ri­er men bå­de Ka­ren och Stor­my ­be­to­nar att sex­et var fri­vil­ligt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.