’Som en mil­jon små elekt­ris­ka stö­tar i be­nen’

Sång­ers­kan Lin­da Bengt­zing li­der av kryp­ning­ar i be­nen.

Klick! - - KROPP & SJÄL! - Ag­ne­ta El­me­gård

Pirr i be­nen kan drab­ba vem som helst. En av dem som levt med smär­ta och kryp­ning­ar i be­nen un­der he­la sitt vux­na liv är sång­ers­kan Lin­da Bengt­zing, 44. Besvä­ren dök upp när hon var så ung som åt­ta år. Och hen­nes pap­pa har haft sam­ma be­svär. – Han har haft väl­digt star­ka an­fall och ­of­ta – i he­la sitt liv. Då för­stod jag gans­ka snabbt vad det var, be­rät­tar hon i Aftonbladet. Lin­da har ge­nom åren för­sökt med allt möj­ligt men ingen­ting har hjälpt. När kryp­ning­ar­na väl sät­ter in går de in­te att hä­va. I stäl­let mås­te hon rö­ra på sig, stret­cha el­ler vic­ka på föt­ter­na. – Gud vad man har ­hål­lit på i al­la des­sa år. Min sam­bo är så sjukt trött på att mas­se­ra ­va­der. Al­la som haft det vet ju. Det går ab­so­lut in­te att sit­ta still. Det är som att man får små­kramp. Det känns li­te som att man får en mil­jon små elekt­ris­ka stö­tar i be­nen. Om och om igen och he­la ti­den, för­kla­rar hon i Aftonbladet. Besvä­ren kom­mer och går i pe­ri­o­der. Lin­da ­lik­nar det vid skov. – Jag kan in­te se ett möns­ter när jag ska få det. Men det kan va­ra pe­ri­o­der då det är ­of­ta­re. Jag äter rätt, ­trä­nar re­gel­bun­det och so­ver bra. Men ibland så blir jag stres­sad och då mär­ker jag att det kom­mer of­ta­re, sä­ger ar­tis­ten. För någ­ra år se­dan ram­la­de hon över nå­got som blev ­hen­nes rädd­ning. En svensk upp­fin­ning, Rest­pad, som är ett mag­net­band som spänns runt be­net. Det ska­par tryck och ett mag­net­fält. – Du spän­ner på dem som en få­nig fot­bo­ja. Först trod­de jag in­te på det. Men det hjälp­te på en kvart. Då var det ba­ra ­”hal­lelu­ja”, sä­ger hon. Lin­da på­pe­kar att det som funkar för hen­ne kanske in­te ­funkar för and­ra. – Al­la hit­tar sin lös­ning.

Fo­to: OLA AXMAN

Lin­da Bengt­zing har li­dit av kryp­ning­ar i be­nen se­dan hon var åt­ta år.

Fo­to: IBL

Nu har Lin­da hit­tat en me­tod som hjäl­per hen­ne — ett mag­net­band som sätts runt be­net.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.