”Han är jät­te­snäll och rar”

Anit­ha Schul­mans romans med E-Ty­pe av­lö­ja­des av podd­kol­le­ga.

Klick! - - KLICKTUELLT - Ag­ne­ta El­me­gård

Un­der för­be­re­del­ser­na in­för den nya sho­wen ”För­fest med Lil­lelör­dag”, gräv­de Ann Sö­derlund, 45, fram ett scoop om sin podd­kol­le­ga Anit­ha Schul­man, 39. Det visade sig att Anit­ha har haft en läng­re romans med Mar­tin ”E-Ty­pe” Erik­son, 52, un­der 90-ta­let. Nå­got Anit­ha mör­kat för sin nä­ra vän.

– Jag har fått hö­ra både det ena och det and­ra om de­ras re­la­tion un­der mi­na ef­ter­forsk­ning­ar. Hon har fått det att fram­stå som att de ha­de en romans un­der någ­ra må­na­der, men den höll ju på i fle­ra år, sä­ger Ann Sö­derlund till Nö­jes­bla­det.

När Nö­jes­bla­det pres­sar Anit­ha blir hon stres­sad.

– Det är så länge se­dan, sä­ger hon och skrat­tar, men med­ger att Ann in­te har fel.

– Ja, det stäm­mer att vi var till­sam­mans ett tag. E-Ty­pe är en jät­tesnäll och rar per­son och vi ha­de en romans, sä­ger Anit­ha.

E-Ty­pe har tving­ats läg­ga ner si­na två kro­gar på Da­larö och Fjä­der­hol­mar­na un­der nam­net Kust­be­spis­ning­en AB, ef­ter svi­kan­de kun­d­un­der­lag och en för­lust på 1,4 mil­jo­ner kro­nor. ­— Det har va­rit li­te svårt i skär­går­den. Reg­nar det så är det ju helt...

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.