Ti­to Beltran ne­kas res­ning

Ad­vo­ka­ten: ”Är man oskyl­digt dömd, då ger man sig in­te.”

Klick! - - KLICKTUELLT - To­ve Björnlundh

2008 döm­des ope­ras­ång­a­ren Ti­to Beltran, 52, för våld­täkt, sex­u­ellt ut­nytt­jan­de av min­derå­rig och över­grepp i rätts­sak. Nu har han för and­ra gång­en fått av­slag på sin an­sö­kan om res­ning, han sök­te res­ning förs­ta gång­en 2009.

” Ti­to Beltran har in­te vi­sat nå­gon om­stän­dig­het som kan för­an­le­da res­ning i må­let. Högs­ta dom­sto­len av­slår res­nings­an­sök­ning­en”, står det i be­slu­tet en­ligt Af­ton­bla­det.

– Han kom­mer in­te att ge sig. Är man oskyl­digt dömd, då ger man sig in­te. Vi ska in­te ge upp. Så det blir sä­kert en tred­je res­nings­an­sö­kan, sä­ger Ti­tos ad­vo­kat Pel­le Svens­son till Ex­pres­sen.

Våld­täk­ten han döm­des för ska ha skett 1999 un­der en Rhap­so­dy in rock-tur­né. Den ut­sat­ta var då 18 år och job­ba­de som barn­flic­ka åt Ma­ria ­Lun­dqvists, 54, barn.

Ti­to döm­des även för att ha sex­u­ellt ut­nytt­jat en min­derå­rig flic­ka mel­lan år 2000 och 2002 och se­dan tra­kas­se­rat flic­kans pap­pa som gjor­de en ­an­mä­lan. To­talt fick han två år och sex må­na­der i fäng­el­se. Ti­to släpp­tes 2010 och le­ver nu i Chi­le.

Fo­to: ROGER LUNDSTEN

Ti­to Beltran vid rät­te­gång­en 2008.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.